03/08/22

הצעת התקציב הרגיל של ות"ת לשנה"ל תשפ"ג (דיון שני וסופי).

  1. ות"ת מחליטה לאשר את הצעת התקציב למערכת ההשכלה הגבוהה לשנת הלימודים תשפ"א כפי שהוצגה בפניה במסמך 5090.
  2. בנוסף מחליטה ות"ת לאשר את ההחלטות הנלוות להצעת התקציב תשפ"ג[1]

[1] נספח ה' - רשימת החלטות נלוות להצעת התקציב תשפ"ג