16/02/22

הרחבת הפיילוט להפעלת מודל חמש שנתי להוראה במסגרת המתווים החדשים להוראה

בהמשך להחלטת מל"ג מיום 23.2.2021 בנושא "דוח ועדת המומחים לבחינת מבנה ולימודי ההכשרה להוראה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל", בהמשך לפניית משרד החינוך, ובמטרה להגדיל את מספר בוגרי תואר שני בתכניות בהוראה, במסגרת תכנית משמעותית ומקיפה יותר מאשר התוכניות להסבה להוראה המקוצרות, מחליטה ות"ת להמליץ למל"ג לקבוע כי:

  1. מוסד אשר יהיה מעוניין להרחיב את היקף הפיילוט של המודל החמש שנתי בלימודי הוראה (תואר ראשון ושני ברצף ובמסגרתו קיצור משך הלימודים לתואר Ed מארבע שנים לשלוש שנים), יוכל לעשות כן, וזאת ללא מגבלת מספר הסטודנטים ועד לקבלת החלטה אחרת בעניין זה, ככל שתתקבל.
  2. האמור בסעיף 1, הינו בכפוף למסירת הצהרה חתומה של המוסד לפיה הלימודים במתכונת הנ"ל יתקיימו במסגרת תקציבו, ללא פגיעה באיתנותו הפיננסית וללא דרישה לשיפוי תקציבי.
  3. כפי שנקבע, ות"ת-מל"ג יקיימו בחינה של הנושא במסגרת התר"ש הקרובה תוך ראייה מערכתית של הנושא על כלל היבטיו.