16/02/22

השתתפות המכללה האקדמית הרצוג מיסודן של מכללות ליפשיץ והרצוג במכרז ובמיזם של משרד התפוצות

ביום 16.02.2022 דנה ות"ת בהמלצת הוועדה לפיקוח ואכיפה מיום 13.1.2022 בעניין אי עמידת המכללה בהנחיות ות"ת לעניין ביצוע עסקה כלכלית משמעותית ללא אישור ות"ת וכן בסוגיית היקף הפעילות המבוקשת שאינה אקדמית דבר שאינו עולה בקנה אחד עם ההנחיות התאגידיות של המל"ג הקובעות כי מטרתו המרכזית ועיקר פעילותו של מוסד להשכלה גבוהה היא לקיים פעילות השכלה גבוהה.

בפני ות"ת עמדה גם בקשת המכללה להמשיך את הפעלת המכרז והמיזם מטעם משרד התפוצות בנושא לאור טענותיה לפגיעה כלכלית ותדמיתית לו יופרו ההסכמים וכן בבקשתה להקמת חברת בת לטובת הפעלת המיזם, ולהלן החלטתה:

לאור העובדה שמדובר בעסקה כלכלית משמעותית, נעשתה בחינה של עסקה זו על ידי הצוות המקצועי בות"ת. לאור הגירעון המובנה של מכללת הרצוג, המשאבים המשמעותיים שהמכללה צריכה להעמיד לטובת הפרויקטים, החשיפה המשמעותית בדבר אי עמידה בהסכמים, לאור העובדה כי המוסד עבר לא מכבר לות"ת ונדרש להתמקד באתגרים הנובעים ממעבר זה, וכן לאור היקפה המשמעותי של העסקה בפעילות המוסד, עסקה של רכישת שירותים שאינם אקדמיים ע"י משרד ממשלתי אחר, ולאור הנחיות ות"ת/מל"ג, סבורה ות"ת כי אין מקום לאפשר את המשך ההתקשרות של המכללה עם משרד התפוצות במכרז ובמיזם האמור.

יחד עם האמור לעיל, לאור טענות המוסד כי חתם על ההסכמים עם משרד התפוצות והחל בפעילות ולאור החשיפה התקציבית שתיגרם במידה ויופרו ההסכמים לטענתו, מחליטה ות"ת לאפשר למכללה להמשיך את פעילות המכרז והמיזם עד לא יאוחר מתום תקופת ההתקשרות הראשונה (סיום ההתקשרות במועד זה לא תיחשב הפרה) ותחת התנאים להלן (להלן אפשרות א'-סיום בתקופת ההתקשרות הראשונה):

1. המכללה תמציא התחייבות לות"ת על סיום הפרויקטים בתום תקופת ההתקשרות הראשונה (ללא הארכות) ותודיע על כך לאלתר למשרד התפוצות (כן יצורף לות"ת העתק מהמכתב). למען הסר ספק תום תקופת ההתקשרות הראשונה של המיזם היא ב-29.1.2023 ושל המכרז היא בתאריך 9.5.2023.

2. כל הפעילות תנוהל במסגרת חברת בת לרבות העסקה ישירה של העובדים הרלוונטיים. חברה זו תשמש למטרה זו בלבד ועם סיום המיזם כאמור תופסק פעילותה. לצורך עמידה בתנאי זה המכללה תחתום על התחייבות בנוגע להקמת חברת בת הנדרשת מכל מוסד[1].

3. המכללה תעביר התחייבות בכתב לקיים את הפרויקטים בתקציב מאוזן, סגור ונפרד מתקציב המכללה וכן תתחייב כי פעילות זו לא תפגע בפעילותה האקדמית או בפעילות סגל המוסד המועסק לצורך פעילותה האקדמית.

4. המכללה תעביר התחייבות בכתב כי כל ההוצאות הנוספות מפעילות זו ובכללם העסקת העובדים יופסקו באופן מידי עם סיום הפעילות ובכך תחזור המכללה להיקף הפעילות טרם התחלת הפרויקטים.

5. המכללה תתחייב כי כל ההוצאות הנוספות מפעילות זו ובכללם העסקת העובדים יופסקו באופן מידי עם סיום הפעילות ובכך תחזור המכללה להיקף הפעילות טרם התחלת הפרויקטים.

לחילופין (להלן אפשרות ב' - המשך התקשרות מעבר לתקופת ההתקשרות הראשונה), לאור גיבוש תנאים אשר יתנו מענה לבעיות שפורטו לעסקה כעסקה כלכלית משמעותית, מחליטה ות"ת כי ככל שהמכללה תעמוד בעקרונות התנאים שלהלן, ניתן יהיה להביא לות"ת בשנית את הבקשה להמשך קיום הפרויקטים גם מעבר לתקופת ההתקשרות הראשונה וזאת בכפוף לעקרונות להלן:

1. ניהול בחברת בת - שני הפרויקטים ינוהלו במסגרת חברת בת אשר תאגד את כלל הפעילות בגין שני הפרויקטים ותעסיק באופן ישיר את העובדים הרלוונטיים לפרויקטים האמורים. המכללה לא תהיה ערבה ולא תישא בכל חוב או גירעון או דרישה כלשהי כתוצאה מהפעילות בחברת הבת. ההסכמים עם משרד התפוצות יתוקנו בהתאם לתנאי זה ויומצא אישור מטעם רו"ח המבקר של המכללה לגביי עמידתה בסעיף זה.

2. המוסד יעביר התחייבות בכתב על סגירת חברת הבת בתום תקופת הפעילות.

3. הגבלת היקף הפעילות – יוגבלו היקף הפעילות של שני הפרויקטים. ההגבלה תעשה כלהלן –

המיזם – יוגבל בהתאם להיקף התרומות שהתקבלו ואשר נמצאים בתהליך קבלה נכון להיום. לעניין זה המוסד יידרש לדווח לצוות המקצועי על סטטוס תרומות מפורט לרבות צפי לקבלת אישור פורמלי. הצוות המקצועי יהיה רשאי לאשר תרומות אשר נמצאים בתהליך קבלה ובלבד שיתקבל אישור סופי לקבלתן לא יאוחר מיום ה-31.8.22.

המכרז – יוגבל לפי סכום מינימלי שיאפשר את תפעול הפרויקט באופן מאוזן. לעניין זה המוסד יעביר הערכה מינימלית מפורטת לבחינת הצוות המקצועי בות"ת.

המוסד יידרש להעביר התייחסות בכתב עד ליום ה-31.3.22 לגבי בחירתו באחת מהאפשרויות (אפשרות א' או אפשרות ב') כולל צירוף כל האסמכתאות הנדרשות בתנאים מטה. במידה והמוסד לא יעביר התייחסות זו הבוחרת באחת מן האפשרויות לרבות האסמכתאות הרלוונטיות, הרי שהמוסד יידרש להפסיק את ההתקשרות לאלתר.

נבהיר כי הבקשה להמשך ההתקשרות (אפשרות ב') כפופה לאישור מליאת ות"ת. כאמור, החומרים הנדרשים עבור אפשרות זו יוגשו יחד עם המכתב, קרי עד ליום ה-31.3.22. במידה והמוסד בחר באפשרות זו ולא העביר את האסמכתאות האמורות במלואן ובמועדן, הבקשה לא תובא לדיון בות"ת והמוסד יידרש להפסיק את הפעילות לאלתר.

 

[1] היות שהמוסד כבר חתום על הסכמים מול משרד התפוצות, ככל שאחד התנאים סותר את תנאי ההסכם על המוסד לציין זאת.