07/12/22

השתתפות המכללה האקדמית לחינוך הרצוג במכרז ומיזם של משרד התפוצות – הפרה של החלטת ות"ת מיום 16.2.2022

ביום ה-7.12.2022 דנה ות"ת, בהמשך להמלצת הוועדה לפיקוח ואכיפה של מל"ג-ות"ת מיום 15.11.2022 ולכלל התכתובות והמסמכים בנושא הכוללים בין היתר את עמדת המוסד בנושא התנהלות המכללה האקדמית לחינוך הרצוג במכרז ובמיזם של משרד התפוצות, במסגרתה קידמה הארכה והרחבת ההתקשרות כולל חתימה על הצהרת מקורות מימון להרחבת המיזם – זאת בניגוד להחלטת ות"ת מיום 16.2.2022 ובניגוד להתחייבות המכללה בנושא. כמו כן, דנה ות"ת בפניית משרד התפוצות לאפשר הארכה והרחבה של ההתקשרות עם מכללת הרצוג לאור קושי במציאת ספק חלופי בלוחות הזמנים שנקבעו בהסכמים המקוריים.

בהמשך לכך, מחליטה ות"ת כלהלן:

1. ות"ת רואה בחומרה את הפעולות בהן נקטה המכללה להארכה והרחבת ההתקשרות עם משרד התפוצות בניגוד להחלטת ות"ת ואשר מהווה הפרה שנייה בנושא.

2. המוסד נדרש להפסיק כליל את ההתקשרות בנוגע למכרז ולמיזם עם משרד התפוצות עד ליום ה-31.12.23 לכל המאוחר ובמסגרת התנאים הקיימים בהסכמים המקוריים ללא הרחבות או תוספות. המוסד ימציא לות"ת אישור ע"י רו"ח החיצוני של המוסד המעיד על הפסקת הפעילות עד שבועיים ממועד הפסקת הפעילות (היינו שבועיים מיום 31.12.23).

3. היה והמוסד לא יפסיק את ההתקשרות עד ליום זה, יוטלו לאלתר אמצעי אכיפה כדלקמן:

  • הפחתת 3 מלש"ח מהתקציב השוטף של המכללה.
  • לא יתאפשר למוסד להשתתף בקולות קוראים של ות"ת עבור פיתוח פיזי במסגרת התכנית הרב-שנתית תשפ"ג-תשפ"ח.
  • ישקלו אמצעי אכיפה נוספים לפי העניין בהתייחס למשך ומהות החריגה.

4. לאור בקשת משרד התפוצות, תתאפשר הרחבה של המכרז עד 1.5 מלש"ח (מ- 38.5 מלש"ח עד ל- 40 מלש"ח) במסגרת לוח הזמנים המפורט לעיל. הרחבה זו תעוגן בהסכם בין המכללה למשרד התפוצות ותעשה במסגרת תנאי ההסכמים הקיימים ובמסגרת התנאים שקבעה ות"ת בהחלטתה מיום 16.2.2022 (למעט כאמור האפשרות להאריך עד 31.12.23 והאפשרות להרחיב את המכרז עד 1.5 מלש"ח). ההרחבה תעשה באישור הצוות המקצועי בות"ת.

5. ות"ת שבה ומדגישה את החשיבות שבקבלת אישור ות"ת בטרם יצירת כל עסקה כלכלית משמעותית וכן עמידה בכלל הנחיות ות"ת/מל"ג.