15/03/23

ועדת שיפוט מלגת אלון לקליטת סגל מצטיין בתחום מדעי החברה

1. ות"ת מאשרת את הרכב ועדת השיפוט של תכנית מלגות אלון לקליטת סגל מצטיין בתחום מדעי החברה כלהלן:
• פרופ' איל זמיר, משפטים, האוניברסיטה העברית - יו"ר
• פרופ' דני פילק, פוליטיקה וממשל, אוניברסיטת בן-גוריון
• פרופ' גיא אנוש, עבודה סוציאלית, אונ' חיפה
• פרופ' יגיל לוי, מדיניות ציבורית, האונ' הפתוחה
• פרופ' אליס ברזיס, כלכלה, אונ' בר-אילן
• פרופ' ליעד מודריק, פסיכולוגיה קוגניטיבית ומדעי המוח, האקדמיה הצעירה, אונ' תל-אביב
• פרופ' אמל ג'מאל, פוליטיקה וממשל, אונ' תל-אביב
• פרופ' לריסה רמניק, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אונ' בר-אילן
• פרופ' הדסה ליטמן עובדיה, פסיכולוגיה, אונ' אריאל

2. הוועדות תפעלנה בהתאם להחלטות הות"ת ולנוהל מינוי ועבודת ועדות היגוי/שיפוט של מל"ג/ות"ת החלטת מועצה מישיבתה ביום 12.2.2019 אשר עודכנה ב-6.7.22.