21/05/24

חריגה של מכון טכנולוגי חולון מהחלטת המל"ג מיום 12.9.2017 בדבר חריגה מתנאי קבלה בתכנית הלימודים לתואר שני (M.Sc.) ללא תזה במדעי הנתונים ובתכנית הלימודים לתואר שני (M.Sc.) עם תזה בניהול טכנולוגיה

המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום 21.5.2024 בחריגה של מכון טכנולוגי חולון מהחלטת המל"ג מיום 12.9.2017 בנושא תנאי קבלה בכל הנוגע לקבלה לתכנית הלימודים לתואר שני (M.Sc.) ללא תזה במדעי הנתונים ולתכנית הלימודים לתואר שני (M.Sc.)עם תזה בניהול טכנולוגיה. לאחר שקיבלה לידיה את כלל החומרים והתכתובות בנושא מחליטה המל"ג כלהלן:

1. המל"ג רואה בחומרה רבה את העובדה כי המכון הטכנולוגי חולון חרג מהחלטת המל"ג מיום 12.9.2017 באופן שקיבל סטודנטים שאינם עומדים בתנאי הקבלה שנקבעו בשתי התכניות הנ"ל, בשיעור העולה במידה רבה מאוד על 10% המותרים לפי ההחלטה.
2. טענת המוסד לפיה החריגה נבעה מכך שראש התכנית לתואר שני ללא תזה במדעי הנתונים העניק, בתום לב ולפי שיקולים אקדמיים, עדיפות לניסיון המקצועי של המועמדים שכל אחד מהם עבר ראיון אישי ולמוסדות בהם סיימו את לימודי התואר הראשון, וכן שבתכנית המעבר למסלול תואר שני עם תזה בניהול טכנולוגיה ניתנה העדפה להצלחה בקורסי חובה בממוצע של 85 לפחות בשנת הלימודים הראשונה של המועמדים, על פני ציון הממוצע הלימודי בתואר ראשון, איננה מקובלת על המל"ג ואינה מהווה הצדקה לחריגה מהנחיות המל"ג. מה גם שקבלה ללימודים מתקדמים על בסיס תואר שאיננו בהלימה לדרישות תנאי הקבלה הינה חריגה אקדמית מהותית בעלת השלכות על רמתה האקדמית של התוכנית.
3. המל"ג רושמת לפניה את הצהרת המוסד מיום 12.03.2024 כי בכוונתו להימנע לחלוטין מקבלה של סטודנטים שאינם עומדים בתנאי הקבלה בשתי התכניות הנ"ל בשנת תשפ"ה, ובמידה והתוכניות תמשכנה להתקיים, להמשיך להקפיד הקפדה יתרה שלא לחרוג מקבלה של עד 10% משיעור הסטודנטים שאינם עומדים בתנאי הקבלה.

בנוגע לתכנית הלימודים לתואר שני (M.Sc.)ללא תזה במדעי הנתונים מחליטה המל"ג כלהלן:

1. להודות לסוקרים פרופ' אבי רוזנפלד ופרופ' רועי רייכרט על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
2. נוכח חומרת החריגה מהחלטת מל"ג והתנהלות המוסד שלא מנעה את החריגה אלא בעקבות הערות הצוות המקצועי במל"ג, מחליטה המל"ג להעניק למכון טכנולוגי חולון הסמכה להעניק תואר שני (M.Sc.) במדעי הנתונים (Data Science) למחזורי הלימודים הקיימים בלבד (תשפ"ב – תשפ"ד).
3. לרשום את הצהרת המוסד, כי לא יקבל המוסד בשנה"ל תשפ"ה אף סטודנט שאינו עומדים בתנאי הקבלה לתכנית לתואר שני (M.Sc.) במדעי הנתונים. על המוסד לוודא שהסטודנטים המתקבלים עומדים בכל תנאי הקבלה עליהם הצהיר, כולל עמידה בציון ממוצע בתואר ראשון בתארים רלבנטיים בלבד אותם ציין המוסד, וכולל למידת קורסי הקדם עליהם הצהיר המוסד.
4. על המוסד להגיש למל"ג בתחילת שנה"ל תשפ"ה דו"ח מפורט של כלל המתקבלים בשנת תשפ"ה לתכנית לתואר שני (M.Sc.) במדעי הנתונים הכולל פירוט עמידת המתקבלים בכל תנאי הקבלה לתכנית.
5. עם קבלת הדו"ח תדון המל"ג בנושא שוב.

בנוגע לתכנית הלימודים לתואר שני (M.Sc.)עם תזה בניהול טכנולוגיה מחליטה המל"ג כלהלן:

1. להודות לוועדה בראשות פרופ' שוקי דרור על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
2. נוכח חומרת החריגה מהחלטת מל"ג והתנהלות המוסד שלא מנעה את החריגה אלא בעקבות הערות הצוות המקצועי במל"ג, מחליטה המל"ג להעניק למכון טכנולוגי חולון הסמכה להעניק תואר שני (M.Sc.) עם תזה בניהול טכנולוגיה (Management of Technology) למחזורים הקיימים בלבד (תשפ"ב – תשפ"ד).
3. לרשום את הצהרת המוסד, כי לא יקבל המוסד בשנה"ל תשפ"ה סטודנטים שאינם עומדים בתנאי הקבלה לתכנית לתואר שני (M.Sc.) עם תזה בניהול טכנולוגיה. על המוסד לוודא שהסטודנטים המתקבלים עומדים בכל תנאי הקבלה עליהם הצהיר, כולל עמידה בציון ממוצע בתואר ראשון בתארים רלבנטיים בלבד אותם ציין המוסד.
4. נוכח העובדה שמספר הסטודנטים בתוכנית מאוד נמוך, סבורה המל"ג שהדבר עלול להשפיע לרעה על הרמה האקדמית של התכנית, על כן כתנאי לפתיחת התכנית בניהול טכנולוגיה עם תזה, בשנה"ל תשפ"ה, על המוסד לגייס לפחות 5 סטודנטים העומדים בכל תנאי הקבלה.
5. על המוסד להגיש למל"ג בתחילת שנה"ל תשפ"ה דו"ח מפורט של כלל המתקבלים בשנת תשפ"ה לתכנית לתואר שני (M.Sc.) עם תזה בניהול טכנולוגיה, הכולל פירוט עמידת המתקבלים בכל תנאי הקבלה לתכנית.
6. עם קבלת הדו"ח תדון המל"ג בנושא שוב.