07/12/22

מינוי ועדות היגוי לתכנית הדגל בקיימות/אקלים

בהתאם להחלטת ות"ת מיום 8.6.2022 תכנית הדגל בקיימות אקלים תתמקד בחמישה תחומים מרכזיים בהם ישנה כבר היום פעילות מחקרית ברמה גבוהה. מוערך כי השקעה בתחומים אלו תביא למיצוב האקדמיה הישראלית בחזית המחקר המדעי בתחומי מפתח, ותקדם את מדינת ישראל למעמד של מובילה במציאת פתרונות להתמודדות עם משבר האקלים ועמידה ביעדי הפחתת הפליטות וצמיחה בת קיימא. חמשת התחומים שנבחרו הינם:

1. אנרגיה והתמודדות עם שינויי האקלים

2. מזון, חקלאות, שימור המגוון הביולוגי ושימוש במשאבי טבע

3. מדעי הים והמים

4. תחבורה וערים חכמות

5. חברה וקיימות (נושאים הקשורים לחינוך לקיימות, רגולציה, קיימות בזיקה לבריאות, רווחה, אי-שוויון ועוד)

בהמשך להחלטת ות"ת לעיל, מחליטה ות"ת להקים ועדות היגוי בתחומים 1-3 מעלה מתוך הבנה שעיקר התקציב יופנה לפיתוחם של תחומים אלו, שכן:

(א) מדובר בתחומים בהם לישראל יש פוטנציאל ליתרון יחסי משמעותי הן במחקר בסיסי והן בקידום מחקר יישומי ותרומה כלכלית;

(ב) מדובר בתחומים שפיתוחם דורש השקעה משמעותית בתשתיות מחקר ולכן נדרשות לתקציב גבוה יותר (זאת בניגוד לתחום של תחבורה וערים חכמות שישען על השקעות קודמות בתכנית הדגל במדעי הנתונים ובתכנית הלאומית בבינה מלאכותית ובמדעי הנתונים, ותכנית חברה וקיימות שאין בה השקעות בתשתיות מחקר מטבע הדברים).

כן יצוין כי ישנה חפיפה גדולה בין תכנית תל"מ המקודמת בימים אלו בתחום הביוקונברג'נס לבין תחומים 2 ו-3 מעלה, ועל כן השתתפות ות"ת בזו האחרונה תוכל להיכלל במסגרת תכנית הדגל בנושא קיימות ואקלים, לכשתגובש ותגיע לות"ת לאישור.

על מנת לקדם את פיתוח המחקר בתחומים המצוינים לעיל במסגרת תכנית הדגל בקיימות ואקלים, מחליטה ות"ת למנות שלוש וועדת היגוי אשר תפקידיהן כוללים המלצה למל"ג/ות"ת בנושאים הבאים:

א. תחימה מדעית של התחומים בהם תתמקד עבודת הועדה במסגרת התחום הרחב שבאחריותה;

ב. מיפוי, אפיון ותעדוף הצרכים המחקריים של הקהילה האקדמית הרלוונטית בארץ לצורך קידום התחומים הספציפיים בהם הוחלט להתמקד בחומש הקרוב;

ג. סיוע באפיון ומציאת שותפים לקידום התחום (כגון משרדי ממשלה ורשויות רלבנטיים, שותפי תל"מ, גופים פרטיים בתעשייה, פילנתרופיה, וכיו"ב);

ד. סיוע בגיבוש אפיקי הפעולה והמתווה התקציבי להקצאות הייעודיות לתמיכה בחומש הקרוב;

ה. מנגנוני יישום ומעקב.

חברות וחברי הועדות מטה נבחרו בהיותם אנשי אקדמיה בכירים בעלי מומחיות בתחומי האחריות השונים של הועדות, וכן מומחים חיצוניים רלבנטיים. בוועדות המוצעות ישנו ייצוג רחב של אוניברסיטאות המחקר בישראל וכן של גופי מחקר ומוסדות להשכלה גבוהה אשר יש בהם פעילות משמעותית בתחומים 1-3 לעיל. יצוין כי נעשה מאמץ מיוחד לכלול נשים ובני מיעוטים בוועדות ההגוי, אולם מטבע הדברים המאמצים נתקלו בקשיים עקב ייצוגם הכללי הנמוך יחסית של נשים ובני מיעוטים בקרב חברי הסגל הבכירים והמומחים בתחומים הרלבנטיים.

ועדת אנרגיה והתמודדות עם שינויי אקלים (בסדר אלפביתי למעט יו"ר הועדה)

פרופ' גדעון גרדר, הפקולטה להנדסה כימית (טכניון) (יו"ר הועדה)

פרופ' ליאור אלבז, המחלקה לכימיה (אוניברסיטת בר-אילן)

פרופ' איתי הלוי, הפקולטה למדעי כדוה"א (מכון ויצמן)

פרופ' נילי הרניק, החוג למדעי כדוה"א (אוניברסיטת ת"א)

פרופ' איריס ויסולי פישר, המכונים לחקר המדבר (אוניברסיטת בן-גוריון)

פרופ' מיטל כספרי טורוקר, הפקולטה למדע והנדסה של חומרים (הטכניון)

פרופ' אפרת מורין, החוג למדעי הסביבה (האוניברסיטה העברית)

פרופ' יועד צור, הפקולטה להנדסה כימית (הטכניון)

פרופ' יוסי רוזנוקס, הפקולטה להנדסה- חבר מל"ג (אוניברסיטת ת"א)

פרופ' דני רוזנפלד, החוג למדעי הסביבה (האוניברסיטה העברית)

 

ועדת תזונה, חקלאות ומגוון ביולוגי (בסדר אלפביתי למעט יו"ר הועדה)

פרופ' אבי לוי, מדעי הצמח והסביבה (מכון וייצמן) (יו"ר הועדה)

פרופ' נעמי אורי, הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה (האוניברסיטה העברית)

פרופ' אילן הלחמי, הנדסה חקלאית (מכון וולקני)

פרופ' סיגל טפר, החוג למדעי התזונה (מכללת תל-חי)

פרופ' נפתלי לזרוביץ', המכונים לחקר המדבר (אוניברסיטת בן-גוריון)

פרופ' מרסל מחלוף, הפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון (הטכניון)

פרופ' יעל מנדליק, הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה (האוניברסיטה העברית)

פרופ' יוסי מקורי, יו"ר ות"ת

פרופ' עופר עובדיה, אקולוגיה אבולוציונית (אוניברסיטת בן גוריון)

פרופ' ציון פחימה, החוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית (אוניברסיטת חיפה)

פרופ' רם רייפן, הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה (האוניברסיטה העברית)

פרופ' מרסלו שטרנברג, ביולוגיה מולקולרית (אוניברסיטת ת"א)

 

ועדת מדעי ים והמים (בסדר אלפביתי למעט יו"ר הועדה)

פרופ' אהרון קפלן (אמריטוס), המכון למדעי החיים (האוניברסיטה העברית) (יו"ר הועדה)

פרופ' יגאל אראל, החוג למדעי הסביבה (האוניברסיטה העברית)

פרופ' ישי וינשטיין, המחלקה לגיאוגרפיה וסביבה (אוניברסיטת בר-אילן)

פרופ' ירון טולדו, הפקולטה להנדסה (אוניברסיטת ת"א)

פרופ' יצחק מקובסקי, בית הספר למדעי הים (אוניברסיטת חיפה)

פרופ' שירי נבון-ונציה, חברת ות"ת, המחלקה לביולוגיה מולקולרית (אוניברסיטת אריאל)

ד"ר אסף סוקניק, מומחה לביולוגיה ימית

פרופ' אורית סיון, המחלקה למדעי כדוה"א והסביבה (אוניברסיטת בן-גוריון)

פרופ' אילן קורן, החוג למדעי כדוה"א (מכון ויצמן)

פרופ' אורי שביט, הנדסה אזרחית וסביבתית (הטכניון)

גיורא שחם, מומחה להנדסת מים

חברי הועדות ויושבי הראש יכהנו לתקופה של שנה מיום קבלת החלטה זו או עד למתן המלצות הועדה ואישורן ע"י ות"ת/מל"ג (המוקדם מבניהם). מינוי החברים כפוף לחתימה על הסדרים למניעת ניגוד עניינים וסודיות.

סדרי העבודה של הועדות, יהיו בהתאם להחלטת מל"ג/ות"ת לעניין נוהל מינוי ועבודת ועדות היגוי/שיפוט של מל"ג/ות"ת.

עבודת הועדות תרוכז ע"י אגף אסטרטגיה ובינלאומיות בות"ת/מל"ג בתיאום עם האגפים הנוספים בארגון.

יובהר, כי החלטה זו כפופה לאישור המל"ג.