07/12/22

מינוי ועד שיפוט לתכנית ות"ת לעידוד אוניברסיטאות המחקר להבאת מדענים אורחים בתחומי מדע וטכנולוגיות קוונטים

בהמשך לתכנית הלאומית לפיתוח מדע וטכנולוגיות קוונטים באקדמיה הישראלית, אשר גובשה על ידי ועדת ההיגוי האקדמית של ות"ת בראשות פרופ' אורי סיון, והורחבה לתכנית לאומית במסגרת פורום תל"מ, ואשר כללה בהמלצותיה תמיכה נרחבת בהכשרת הון אנושי, ובהמשך לתכנית ות"ת מיום 16.3.2022 לעידוד הבאת מדענים אורחים בכירים בתחומי המדע וטכנולוגיות הקוונטים לתקופה שנעה בין מספר ימים למספר שבועות, על מנת שייפגשו עם מדענים וסטודנטים לתארים מתקדמים בישראל, ויעודדו חילופי ידע ורעיונות, ולמידה הדדית בתחום, מחליטה ות"ת על הרכב ועדת השיפוט אשר תבחן ותשפוט את הבקשות בתכנית זו:

  • פרופ' דניאל זייפמן - יו"ר הקרן הלאומית למדע ויו"ר הוועדה המדעית המייעצת של התכנית הלאומית למדע וטכנולוגיות קוונטים (מכון ויצמן למדע).
  • פרופ' עדי אריה - יו"ר ועדת ההיגוי המייעצת לות"ת בנושא מדע וטכנולוגיות קוונטים (אוניברסיטת תל אביב).
  • פרופ' יוסי רוזנווקס – חבר מל"ג (אוניברסיטת תל אביב).

סדרי עבודתה של הועדה יהיו בהתאם להחלטת מל"ג/ות"ת לעניין נוהל מינוי ועבודת ועדות היגוי/שיפוט של מל"ג/ות"ת. המינוי כפוף לחתימת החברים על הסדרים למניעת ניגוד עניינים ושמירת סודיות. ריכוז עבודת הוועדה ייעשה על ידי ממונה תחום אסטרטגיה באגף אסטרטגיה ובינלאומיות.