26/06/18

מינוי מר צבי האוזר כחבר בוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת)

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ח (26.6.2018) אישרה המועצה להשכלה גבוהה את הצעת שר החינוך ויו"ר המל"ג, על דעת יו"ר ות"ת, למנות את מר צבי האוזר כחבר ות"ת, לתקופה של שלוש שנים, מיום 26.6.2018 ועד ליום 25.6.2021, בכפוף ולאחר חתימה על הסדר למניעת ניגוד עניינים, והתפטרותו מהגופים המנויים בחוות הדעת המשפטית.