07/12/22

מעבר המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט מאחריות תקציבית ותכנונית של משרד החינוך לות"ת

בהמשך להחלטות ות"ת-מל"ג מיום ה-30.9.2020 ומיום ה-27.10.2020 (בהתאמה) המאשרות את הליך המיזוג בין המכללה האקדמית לוינסקי לחינוך והמכללה האקדמית וינגייט לצורך המעבר לות"ת, ולאחר אישור המיזוג במל"ג ביום 27.4.2021 וכניסתו לתוקף עם אישור רשם העמותות ביום 13.3.2022, ולאחר שהמכללה הממוזגת עמדה בתנאים המצטברים המוגדרים בהחלטות האמורות, מחליטה ות"ת בישיבתה מיום 7.12.2022 לאשר את מעבר המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט מאחריות תקציבית ותכנונית של משרד החינוך לות"ת, בתנאים כלהלן:

1. לאשר את נוסח ההסכם עם משרד החינוך המצ"ב להחלטה[1].

2. המעבר של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט מתקצוב משרד החינוך לתקצוב ות"ת כפוף לחתימה על הסכם העברה תקציבית מול משרד החינוך. לאחר חתימה על ההסכם עם משרד החינוך, יעברו המשאבים ממשרד החינוך לות"ת ולא יפחתו מממוצע תקציב כל אחת מהמכללות בשלוש השנים שקדמו לעדכון מודל התקצוב של משרד החינוך.

3. בכפוף לאמור ות"ת מאשרת עדכון תקציב ות"ת לתשפ"ג עבור המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט בגובה 85,017 אלפי ₪:

סעיף תקציב (אלפי ₪)[2]
השתתפות ות"ת 85,017
הסכמי שכר 4,300
מכינות[3] 0
אוכלוסייה חרדית 3,830
שדרוג תשתיות 2,200
פריפריה 1,000
אוכלוסייה ערבית 350
מרכיב הוראה 73,337
סטודנטים לתארים + תעודת הוראה בתואר 64,954
תעודות הוראה (הסבות) 8,383
קיזוז עובדי מדינה (6,663)

להלן פירוט חלוקת המשאבים למכסות אקדמיות ולהסבות במסגרת התקציב:

  סטודנטים בפועל מכסות (סטודנטים מתוקצבים) סטודנטים לא מתוקצבים
תארים אקדמיים + תעודות הוראה במסגרת התואר 2,917 2,529 388
הסבות אקדמאים 1,075 645 430

 

4. בהמשך להחלטת ות"ת מיום 3.4.2019 להקצאת תקציב ייחודי לאיחוד ומעבר המכללות לחינוך לות"ת שבוצעה במסגרת התכנית הרב שנתית, הצוות המקצועי בות"ת ייבחן בשיתוף המכללה את צרכיה, ויגבש המלצה לות"ת על הקצאת תקציב חד פעמי למכללה שישמש להמשך התפתחות המכללה לאור האיחוד והמעבר לות"ת.

[1] נוסח ההסכם הנו בהתאם לעקרונות המקובלים בות"ת בנוגע להעברת המכללות לחינוך. ככל שיהיו שינויים מהותיים בהסכם הוא יובא שוב לאישור.

[2] חלוקת התקציב מהווה את תרגום המשאבים למודלים המקובלים בות"ת. ככל שהיו עדכונים נוספים תתבצע התאמה לתקציב המוסד בתוך מסגרת התקציב

[3] יתוקצב בכפוף להעברת המשאבים ממשרד החינוך וזאת בנוסף למשאבים שצוינו בחוו"ד התקציבית.