15/03/23

מענקי הצטיינות לסגל מנהלי בחוזים אישיים

ות"ת, בישיבתה ביום 15/3/23, מחליטה לאשר מודל מענקים לסגל המנהלי במוסדות להשכלה גבוהה המועסקים בחוזה אישי (להלן: "מודל המענקים"), לפי העקרונות הבאים, ובהתאם למודל המצורף כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו (בנספח 1):

 • מודל המענקים מיועד לחברי סגל מנהלי המועסקים במסגרת חוזים אישיים.
 • המודל יופעל כ"פיילוט" ל-3 שנים.
 • המענקים ישולמו על סמך ביצועים ברמה גבוהה של העובד שהביאו לעמידה ביעדי המוסד שהוגדרו על ידו מראש.  המענקים לא יהוו תגמול בגין העבודה הסטנדרטית.
 • במוסדות בהם מתנהל הליך מנהלי לפי סעיף 29 לחוק יסודות התקציב - לא יהיה ניתן להפעיל מודל זה.
 • מוסדות יורשו להפעיל את המודל רק לאחר הגשה לות"ת של:
  • הצהרת חתומה של יו"ר הוועד מנהל כי המוסד מתנהל בהתאם לתכניות עבודה/תכניות אסטרטגיות ויעדים שנתיים וכי מענקי ההצטיינות לעובדים במסגרת חוזר זה ישולמו בהתאם לעמידה בתכניות וביעדים אלו.
  • הצהרה של מנכ"ל וסמנכ"ל הכספים במוסד כי ביכולת המוסד לעמוד בתשלום מענקי הצטיינות אלו ללא פגיעה באיתנות הפיננסית של המוסד.
 • גובה ואופן חלוקת המענקים יבוצע באופן הבא:
  • עבור המנכ"ל – מענק בסך השווה לעד 2 משכורות חודשיות בשנה.
  • עבור כלל בעלי החוזים האישיים (לא כולל מנכ"ל המוסד) - השיעור המקסימלי של מקבלי המענקים יהיה 50% מהאוכלוסייה הרלוונטית עבור מענקים אלו וסך מענק מרבי יהיה בסך השווה לעד 2 משכורות.

[סך המענקים יהיו עד מחצית מגובה סך המשכורות החודשיות של האוכלוסייה הרלוונטית].

* המודל מאושר עקרונית ע"י הממונה על השכר ויחסי עבודה במשרד האוצר וייכנס לתוקף עם קבלת אישור ביחס לנוסח הסופי של המודל.