13/02/24

מעקב אחר יישום החלטות המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדוח הוועדה להערכת איכות בתחום הוראת לשון עברית במכללות לחינוך

תלפיות - המכללה האקדמית לחינוך
1. בישיבתה ביום 13.2.2024 דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצות ועדת המשנה להבטחת איכות בנוגע לדו"ח הסוקרת אשר בחנה את מצבת הסגל המלמד בתכנית להוראת לשון עברית שהגישה מכללת תלפיות – זאת בהמשך להחלטת מל"ג מיום 2.5.2023 לפיה המשך רישום סטודנטים לתכנית הלימודים לתואר ראשון בהוראת לשון עברית במכללה לקראת שנת הלימודים תשפ"ה , יותנה באישור המל"ג.
2. המועצה להשכלה גבוהה מודה לפרופ' זהר לבנת על בדיקת הדיווח שהגישה מכללת תלפיות ועל מתן חוות דעתה בנדון.
3. המועצה מאמצת את המלצות ועדת המשנה, חוות הדעת והמלצות הסוקרת כי המוסד פעל ליישום החלטת המל"ג באופן מספק בנוגע לסגל החוג בתכנית.
4. לאור חוות דעת הסוקרת, המועצה להשכלה גובהה מחליטה לאפשר למכללת תלפיות את המשך פרסום ורישום הסטודנטים לשנה"ל תשפ"ה ואילך.

אורות ישראל, מכללה אקדמית לחינוך מיסודן של מכללת אורות ישראל ומכללת מורשת יעקב
1. בישיבתה ביום 13.2.2024 דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצות ועדת המשנה להבטחת איכות בנוגע לדו"ח הסוקרת אשר בחנה את מצבת הסגל המלמד בתכנית להוראת לשון עברית שהגישה מכללת אורות ישראל – זאת בהמשך להחלטת מל"ג מיום 2.5.2023 לפיה המשך רישום סטודנטים לתכנית הלימודים לתואר ראשון בהוראת לשון עברית במכללה לקראת שנת הלימודים תשפ"ה , יותנה באישור המל"ג.
2. המועצה להשכלה גבוהה מודה לפרופ' זהר לבנת על בדיקת הדיווח שהגישה מכללת אורות ישראל ומתן חוות דעתה בנדון.
3. המועצה מאמצת את המלצות ועדת המשנה, חוות הדעת והמלצות הסוקרת כי המוסד פעל ליישום החלטת המל"ג באופן מספק בנוגע לסגל החוג בתכנית.
4. לאור חוות דעת הסוקרת, המועצה להשכלה גבוהה מחליטה לאפשר למכללת אורות ישראל את המשך פרסום ורישום הסטודנטים לשנה"ל תשפ"ה ואילך.