03/08/22

מפ"צ (מחקרים פורצי דרך) תוספת מלגה למחזור א'

בהמשך להחלטת ות"ת מיום 18.3.2021 בה אושרה תוכנית מפ"צ (מחקרים פורצי דרך), החליטה ות"ת ביום 3.8.2022 על הגדלת מחזור א' בתוכנית וזאת בעקבות שריון מקורות ייעודים לנושא במסגרת התוכנית הרב שנתית תשפ"ג-תשפ"ח, לאחר שוועדת השיפוט של הקרן הלאומית למדע מצאה את ההצעות שדורגו במקומות ה-11 וה-12 כבקשות מצויינות הראויות למימון, ולאחר בדיקת התקציבים הפנויים העומדים לרשות ות"ת.

בהמשך לכך, הגדלת המחזור הראשון בתכנית תיעשה על-פי המפורט להלן:

  1. מספר מענקי המחקר שיחולקו במסגרת מחזור א' בתוכנית מפ"צ יעלה מ-10 ל-11 מענקים, והצעת המחקר הזוכה הנוספת תהיה זו שדורגה ע"י ועדת השיפוט של הקרן הלאומית למדע במקום ה-11.
  2. תוספת העלות למחזור הראשון בסך 4.0 מיליון ש"ח תמומן מתוכניות בקרן המצויות בתת-ביצוע אל מול התקציב שאושר להן ע"י ות"ת, מתוך מקורות התוכנית הרב שנתית שיועדו למענקי מחקר ומתוך היעודה למחקר, ככל שהדבר יידרש.
  3. להלן פירוט המתווה התקציבי המוצע (עבור 3 מחזורים, תמיכה ל-5 שנים לפי 800 אלף ₪ לשנה):