29/05/24

עדכון החלטה – תכנית ות"ת לעידוד האוניברסיטאות לקליטת רופאים-חוקרים במינוי כפול (אוניברסיטאי-בית-חולים)

בהמשך להחלטת ות"ת ב-31.5.2023, שעודכנה ב-20.12.2023 לתכנית לעידוד אוניברסיטאות המחקר המתוקצבות לקלוט רופאים חוקרים במינוי כפול אוניברסיטאי/בית-חולים ע"י מתן מענקי הצטיידות ומחקר, ובהמשך למידע שהתקבל  מרקטורים ודיקני ביה"ס לרפואה לפיו אין אפשרות למסלול קביעות בהעסקה ב-50% משרה, מחליטה ות"ת לעדכן את התכנית, ולהסיר את הדרישה להעסקה במסלול קביעות באוניברסיטאות. הקול הקורא יעודכן בהתאם.