21/09/22

עדכון החלטת ות"ת בנוגע להארכה למחזור נוסף (תשפ"ד) של תכנית המלגות לבתר דוקטורטים מצטיינים בתחומי ה – STEM מארה"ב וקנדה בשיתוף עם קרן צוקרמן

ות"ת מעדכנת את החלטתה מיום 3.8.2022בנוגע להארכה למחזור נוסף )תשפ"ד( של תכנית המלגות לבתר-דוקטורנטים מצטיינים בתחומי ה- STEM מארה"ב וקנדה בשיתוף עם קרן צוקרמן ע"י הוספת ההבהרה להלן, אשר נשמטה מהצעת ההחלטה המקורית:

בהתאם להחלטת ות"ת מספטמבר 2020 המלגות יינתנו בשני מסלולים (מקסימום של מלגה אחת פר אוניברסיטה במסלול המשותף המתואר מטה):

  • בתר-דוקטורט של שנתיים באחת מאוניברסיטאות המחקר המשתתפות בתכנית (המסלול המקורי). גובה המלגה יעמוד על 63,000 דולר לשנה: 51,600 דולר עבור מחייה ו- 8,400 דולר עבור מחקר ונסיעות. מתוך כך, השתתפות המוסד הישראלי תעמוד על 3,000 דולר, ו - 60,000 דולר יחולקו באופן שווה בין ות"ת לבין קרן צוקרמן.
  • בתר-דוקטורט משותף של שנתיים, כאשר חצי מתקופת המלגה יהיה באחת האוניברסיטאות המחקר המשתתפות בתכנית וחצי מתקופת המלגה יהיה באוניברסיטה מובילה בארה"ב או קנדה. גובה המלגה יעמוד על 63,000 דולר לשנה: 51,600 דולר עבור מחייה ו- 8,400 דולר עבור מחקר. מתוך כך, השתתפות המוסד הישראלי תעמוד על 3,000 דולר, השתתפות המוסד האמריקאי/ קנדי תעמוד על 8,000 דולר ו - 60,000 דולר יחולקו באופן שווה בין ות"ת לבין קרן צוקרמן.

השינויים לעיל אינם משנים את תקציב התכנית ואת התקציב שאושר בישיבת ות"ת ב-3.8.20.