07/12/22

עדכון החלטת ות"ת בנושא מורשי חתימה וסמכויותיהם במינהל התאגיד

בישיבתה ביום 7.12.2022 אישרה ות"ת את עדכון נוהל מורשי החתימה במינהל התאגיד כדלקמן:

בעקבות חילופי מנהלות ביחידת הכספים במינהל התאגיד -

 • הגב' אליז דולב, תוסר מרשימה ב' של מורשי החתימה במינהל התאגיד, החל מיום 1 בינואר 2023.
 • הגב' מרים בן שושן, תתווסף לרשימה ב' של מורשי החתימה במינהל התאגיד ברשימה ב' החל מיום 1.1.2023.

מצ"ב נוסח ההחלטה העדכני בדבר מורשי החתימה וסמכויותיהם במנהל תאגיד המל"ג/ות"ת אשר יהיה בתוקף החל מיום 1 בינואר 2023.

נספח א'

החלטת ות"ת בנושא מורשי חתימה וסמכויותיהם במינהל התאגיד אשר תכנס לתוקף החל מיום 1 בינואר 2023

 1. נוסח מעודכן בעקבות החלטת ות"ת מיום 7 בדצמבר 2022

  מורשי החתימה במינהל מל"ג/ות"ת

מורשי החתימה במינהל מל"ג/ות"ת יהיו כדלהלן:

רשימה א' רשימה ב' *
1 יו"ר ות"ת 1 ממונה כספים בכירה
2 מנכ"ל/מ"מ מנכ"ל מל"ג/ות"ת 2 מרכזת תחום כספים
3 סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש    
4 מנהל יחידת מינהל וכספים    

* בכל מקום בו קיימת זכות חתימה למורשה מרשימה ב', רשאי לחתום מורשה מרשימה א'

 1. איוש שמות ופרטי המורשים:

 

רשימה א' רשימה ב'
  שם ת.ז.   שם ת.ז.
1 פרופ' יוסף מקורי   1    
2 גב' ורדה בן שאול   2 גב' מרים שחר  
3 מר איתמר לוי   3 גב' מרים בן שושן  
4 מר מיכאל דינוביץ        
 1. גובה הסכומים המאושרים ע"י מורשי החתימה

גובה הסכומים למורשי החתימה יהיו כדלקמן:

 • התחייבויות, חוזים, הוראות לבנק, אישור חשבונות ותשלומי המינהל:
 • עד 250 אש"ח לחשבונית אחת, או תשלום (מס"ב) של ריכוז חשבוניות בסכום כולל של עד 400 אש"ח - 2 מורשי חתימה, לפחות אחד מהם מרשימה א'.
 • מעל 250 אלש"ח ועד 500 אלש"ח לחשבונית אחת - 2 מורשי חתימה מרשימה א'.
 • מעל 500 אלש"ח לחשבונית אחת - 2 מורשי חתימה מרשימה א', אחד מהם לפחות מנכ"ל או יו"ר ות"ת.
 • תשלום משכורות ותשלומים נלווים לשכר לרשויות המס, תשלומים למינהלת הגמלאות - 2 מורשי חתימה, לפחות אחד מהם מרשימה א'.
 • במסגרת תפקידם, יוכלו כלל מורשי החתימה במינהל התאגיד (רשימה א' ורשימה ב') להנפיק ולהשתמש באמצעים דיגיטליים שונים לצורך ביצוע התפקיד כגון: דיווחים לרשויות המס, ביצוע תשלומים באמצעי תשלום דיגיטליים (לרבות כרטיסי אשראי), שירותי בנקאות באינטרנט וכדומה. על הרשאה להנפקה ושימוש באמצעים דיגיטליים יחתמו שני מורשי חתימה, לפחות אחד מהם מרשימה א'.
 • על כל חוזה עבודה של עובדי ות"ת/מל"ג - יחתמו בשם המועצה להשכלה גבוהה המנכ"ל/מ"מ מנכ"ל וסמנכ"ל למינהל ומשאבי אנוש, ובהיעדר מנכ"ל מכהן או ממלא מקום מנכ"ל יחתום יו"ר ות"ת, כאשר על חוזה העסקה של המנכ"ל ושל סמנכ"ל למשאבי אנוש יחתום בעל התפקיד השני וכן יו"ר ות"ת.
 • ביצוע הזמנות רכש שוטפות למינהל התאגיד - מבלי לגרוע בזכויות דלעיל, לצורך ביצוע הזמנות רכש שוטפות למינהל התאגיד ממונה חוזים והתקשרויות או רכז/ת חוזים והתקשרויות יהיו מורשים לחתום על ביצוע הזמנות רכש בשם התאגיד בגין פעולות שוטפות כגון הזמנת כיבוד קל לישיבות, חדרי ישיבות, לינה ומוניות, פרסום בעיתונות, ציוד משרדי וכד', כל זאת בסכום של עד 50,000 ₪, ובלבד שמצורפת חתימה נוספת של אחד ממורשי החתימה מרשימה א'.
 • כל מסמך/התחייבות/חוזה/יפוי כח וכו' שאינו נופל בהגדרות איזה מהסעיפים לעיל ואינו טומן בחובו משמעות כספית כלשהי - ייחתם ע"י מנכ"ל/מ"מ מנכ"ל מל"ג/ות"ת או חבר הנהלה עליו יחליט לעניין זה המנכ"ל/מ"מ מנכ"ל.
 • על הסכמים בינלאומיים ומסמכי יישום בינלאומיים - יחתמו, לאחר שקיבלו את אישור המל"ג, ובמידה ונדרש גם אישור ות"ת, והתקבל אישור משרד החוץ, שניים מתוך השלושה הבאים: יו"ר ות"ת, סיו"ר מל"ג ומנכ"ל/מ"מ מנכ"ל מל"ג/ות"ת.
 • הסכמים/חוזים יאושרו ע"י הלשכה המשפטית טרם חתימה.