21/05/24

עדכון הנוגע לדו"ח ההערכה הרוחבי של הוועדה הבינלאומית בתחום פילוסופיה

1. המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום 21.5.2024 בדו"חות הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום הפילוסופיה, ובפרט בדו"ח הרוחבי, והיא מאמצת את המלצות ועדת המשנה להערכת איכות מיום 15.5.2024 בנושא כלהלן:
2. המועצה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשות פרופ' ניקולס סאות'ווד על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
3. המל"ג מאמצת את הדו"ח הרוחבי של הוועדה הבינלאומית והמלצותיה תוך התמקדות בנושאים המפורטים להלן:
המלצות למל"ג:
1. יש להעביר לוועדה לקידום מדעי הרוח את ההמלצה להארכת משך הזמן להשלמת תואר שני מחקרי מעבר לשנתיים בהתבסס על דו"חות הוועדה הבינלאומית, על מנת שתדון בנושא ותגבש המלצתה למל"ג.
2. המלצות למוסדות:
1. סגל:
• לאפשר ואף לעודד הוראה משותפת בין המחלקות, וכן גיוס סגל במינויים בין-מחלקתיים.
• לפעול באופן אקטיבי על מנת להגדיל את מספר חברות הסגל במחלקות לפילוסופיה.
2. תכניות הלימודים:
• להרחיב שיתופי פעולה בין המוסדות השונים, על מנת לאפשר לסטודנטים ללמוד ולהיחשף לתחומי ידע רלבנטיים אשר אינם מיוצגים כראוי במוסד בו הם לומדים.
3. סטודנטים:
• לפעול באופן אקטיבי על מנת להגדיל את מספר הסטודנטים והסגל מאוכלוסיות מגוונות הלומדים והמלמדים במחלקות.
4. תשתיות:
• על המוסדות לדאוג לשפר את מצב תשתיות המחלקות לפילוסופיה.
מעקב אחר יישום ההחלטה:
בתוך שנתיים ממועד קבלת ההחלטה, יגיש האגף להערכת איכות והבטחתה למל"ג דיווח בדבר המעקב ויישום ההמלצות במסגרת ההחלטה הנ"ל.