07/12/22

עדכון הקריטריונים למלגות קרן הסיוע לסטודנטים של ות"ת ועדכון הרכב ותפקיד הנהלת קרן הסיוע לסטודנטים

בהמשך להחלטת ות"ת מיום 16.3.22, דנה ות''ת ביום ה 9.11.22 בהצעה לעדכון הקריטריונים ובחינת ההנחיות לקבלת מלגת ות"ת מקרן הסיוע, ובהתאם לחוות הדעת של הצוות המקצועי בות"ת היא מחליטה על העדכונים כדלהלן:

  1. אשכול חברתי כלכלי ואזורי עדיפות לאומית - לאור קושי יישומי בקבלת נתוני המגורים של הסטודנט בגיל 18 ממשרד הפנים, מוצע לשפוט קריטריונים אלו לפי כתובת ההורים בעת הגשת הבקשה או  הצהרה של הסטודנט בנוגע למקום מגוריו בגיל 18 , לפיה הוריו אינם מתגוררים כיום באותו מקום שבו התגוררו כשהיה בן 18. כתובת המגורים בהתאם להצהרה תיבחן מול האשכולות ואזורי העדיפות הלאומית נכון לשנת הגשת הבקשה ובהתאם לנתונים המעודכנים של הלמ"ס. כמו כן, מוצע כי סטודנט אשר הינו עולה חדש ואין אפשרות לקבוע את רמת הניקוד עבורו בגיל 18, יקבל 15 נקודות (מתוך 25) בגין קריטריון אשכול חברתי ואת מלוא הנקודות בגין קריטריון אזור עדיפות לאומית (2 נקודות).
  2. תמיכה מוגדלת במקצועות הSTEM – ההנחיה לפיה תלמידי מקצועות STEM מקבלים מדרגה גבוהה יותר במלגת קרן הסיוע, תבוטל.
  3. קבלת מלגה מגופים אחרים – ההנחיה לפיה קבלת סיוע במימון הלימודים מגופים אחרים ברמה מסוימת פוסלת מהגשת בקשה לקרן הסיוע, תבוטל.
  4. קריטריון השירות הצבאי/לאומי/אזרחי - נוכח העיכוב שנוצר בפתיחת הרישום למלגות לשנה"ל תשפ"ג והפגיעה האפשרית בסטודנטים, הדיון שהתקיים בוועדת ההיגוי בנוגע לקריטריון זה והצורך בהשלמת הבחינה המקצועית והמשפטית לענין הקריטריון האמור, ובהתאם לעמדת משרד המשפטים, ניתן להמשיך ולפעול בשנת הלימודים תשפ"ג בהתאם לקריטריון הקיים במשקל של 10%, ובלבד שתקויים בחינה מעמיקה יותר לגבי החלת הקריטריון ומשקלו במודל חלוקת המלגות, כמפורט בעמדה שהועברה, אשר תושלם בהקדם על מנת לקבל החלטה במועד אשר יבטיח זמן היערכות לקראת שנת הלימודים תשפ"ד.
  5. עדכון הרכב ותפקיד הנהלת קרן הסיוע לסטודנטים – הנהלת קרן הסיוע תעבור לפעול כוועדת היגוי בהתאם להנחיות המקובלות במל"ג/ות"ת ותתנהל כגוף ממליץ על מדיניות ולא כגוף מפקח. המלצה מפורטת בנושא תובא בפני ות"ת בהקדם.