10/04/22

עדכון הרכב הוועדה לנושא הקמת אוניברסיטה בגליל

בישיבתה ביום 10.4.2022 דנה ות"ת בנושא עדכון הרכב הוועדה אשר תפעל ותגבש מודל להקמת אוניברסיטה בגליל.

להלן ההרכב שאושר:

  • פרופ' בני גייגר - יו"ר
  • פרופ' יוסי קלפטר
  • פרופ' חרמונה שורק
  • פרופ' שרה סטרומזה
  • פרופ' גליה צבר
  • פרופ' מונא מארון, חברת ות"ת
  • פרופ' דודי שוורץ, חבר מל"ג
  • מר משה ויגדור, חבר מל"ג
  • מר יוסי אקרמן, נציג התעשייה