16/02/22

עדכון הרכב הצוות לבחינת כללי המסגרת שקבעה ות"ת בנושא השקעות פיננסיות

בהמשך להחלטת ות"ת מיום 15.5.2011 שעניינה "כללי מסגרת לניהול השקעות פיננסיות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים", לאור חלוף הזמן והצורך בבחינה מחדש של הנושא, החליטה ות"ת ביום 2.6.21 למנות צוות שיבחן את כללי המסגרת לניהול השקעות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים, לרבות בהתייחסות להערות שעלו בדוח מבקר המדינה בנושא, ולאחר שמיעת המוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים יביא המלצותיו בפניה.

 בהמשך להחלטתה מיום 2.6.21, ולאור חילופי נציג הציבור בות"ת, מחליטה ות"ת לעדכן את הרכב הצוות ולמנות את חבר ות"ת, נציג הציבור מתחום הכלכלה, מר אריאל יוצר כיו"ר הצוות במקום רו"ח שמעון יצחקי שסיים את כהונתו בות"ת.

 בהתאם לכך הרכב הצוות המעודכן:

מר אריאל יוצר, חבר ות"ת נציג ציבור מתחום הכלכלה, יו"ר הצוות

מר משה ויגדור, חבר מל"ג נציג ציבור

גב' מיכל נוימן, מ"מ מנכ"ל מל"ג/ות"ת

מר יניב שבתאי, סמנכ"ל תקצוב

רו"ח אביטל בלייוס, חשבת בכירה – תרכז את עבודת הצוות