06/07/22

עדכון הרכב ועדות היגוי/ ליווי ושיפוט של ות"ת ומל"ג – ועדת ההיגוי והשיפוט לקידום הוגנות מגדרית

ועדת ההיגוי והשיפוט לקידום הוגנות מגדרית

לאור בקשתו של חבר מל"ג, פרופ' דודי שוורץ, לסיים חברותו בוועדה, ממליצה ות"ת למל"ג למנות את פרופ' אבי בסר לוועדת ההיגוי והשיפוט לקידום הוגנות מגדרית. המינוי הינו בכפוף לחתימה על הסדר למניעת ניגוד עניינים ושמירה על סודיות.