06/07/22

עדכון הרכב ועדות היגוי/ ליווי ושיפוט של ות"ת ומל"ג – ועדת ההיגוי של מובילים באקדמיה

ועדת ההיגוי של מובילים באקדמיה

לאור סיום כהונת המל"ג ה-13, ות"ת ממליצה למל"ג לאשר את מינויים של פרופ' איריס שגריר ומר אלחנן פלהיימר לוועדת ההיגוי של מובילים באקדמיה זאת במקום פרופ' חיים טייטלבאום ומר שלומי יחיאב. המינויים הינם בכפוף לחתימה על הסדר למניעת ניגוד עניינים ושמירה על סודיות.