06/07/22

עדכון הרכב ועדות היגוי/ ליווי ושיפוט של ות"ת ומל"ג -ועדת היגוי – יוצאי אתיופיה

ועדת היגוי - יוצאי אתיופיה

לאור סיום כהונת המל"ג ה-13, ות"ת ממליצה למל"ג לאשר את מינויים של גב' אלמז זרו ופרופ' איריס שגריר, חברות המל"ג, במקום פרופ' שפרא שגיא, בוועדת ההיגוי לתכנית ההנגשה ליוצאי אתיופיה. המינויים הינם בכפוף לחתימה על הסדר למניעת ניגוד עניינים ושמירה על סודיות.