06/07/22

עדכון הרכב ועדות היגוי/ ליווי ושיפוט של ות"ת ומל"ג – ועדת היגוי חברה ערבית

ועדת היגוי חברה ערבית

לאור סיום כהונת המל"ג ה- 13, ות"ת ממליצה למל"ג לאשר את מינויים של פרופ' ג'יהאד אלסאנע ופרופ' פואד פארס, חברי המל"ג, במקום  פרופ' אוסייד חטיב ופרופ' שפרה שגיא,  בוועדת ההיגוי לתכנית ההנגשה לחברה הערבית. המינויים הינם בכפוף לחתימה על הסדר למניעת ניגוד עניינים ושמירה על סודיות.