06/07/22

עדכון הרכב ועדות היגוי/ ליווי ושיפוט של ות"ת ומל"ג – ועדת מומחים עליונה לעניין המכינות הקדם אקדמיות

ועדת מומחים עליונה לעניין המכינות הקדם אקדמיות

לאור סיום כהונת המל"ג ה- 13, ות"ת ממליצה למל"ג לאשר את מינויים של פרופ' ליה לאור-חברת מל"ג ופרופ' תמי תמיר בוועדת המומחים העליונה לענייני המכינות הקדם אקדמיות. כן ממליצה ות"ת כי על אף שפרופ' אדו פרלמן סיים כהונתו במל"ג, הוא ימשיך לכהן כיו"ר הוועדה זאת נוכח הצורך המיוחד בהטמעת הרפורמה האקדמית במכינות. המינויים הינם בכפוף לחתימה על הסדר למניעת ניגוד עניינים ושמירה על סודיות. כמו כן ות"ת מאשרת את תיקון התקנון המצורף בנספח להחלטה זו.