06/07/22

עדכון הרכב ועדות היגוי/ ליווי ושיפוט של ות"ת ומל"ג – ועדת שיפוט למלגות דוקטורט במדעי הנתונים

ועדת שיפוט למלגות דוקטורט במדעי הנתונים

לאור סיום כהונת המל"ג ה-13, ות"ת ממליצה למל"ג לאשר את מינויים של פרופ' יעקב גולדברגר הפקולטה להנדסה, אוניברסיטת בר אילן, פרופ' דפנה ויינשל בית הספר להנדסה ומדעי המחשב, האוניברסיטה העברית, ד"ר אורי שליט הפקולטה לתעשייה וניהול, הטכניון וד"ר דניאל נבו המחלקה לסטטיסטיקה וחקר ביצועים, אוניברסיטת תל אביב, לוועדת השיפוט למלגות דוקטורט במדעי הנתונים, זאת במקום פרופ' מלכה גורפיין אורגד, ד"ר שי כרמי שסיימו חברותם לאור בקשתם ובמקום פרופ' שרה כהן לאור מינויה לתפקיד ניהולי במוסד האקדמי, דבר המונע ממנה להמשיך חברותה בוועדה בהתאם לכללי ניגוד עניינים, כמו כן במקום חבר מל"ג לשעבר פרופ' חיים טייטלבאום, לא נמצא מקרב חברי מל"ג/ות"ת חבר מתאים אשר תחום מומחיותו רלוונטי לעבודת הוועדה שיסכים לכהן בוועדה. המינויים הינם בכפוף לחתימה על הסדר למניעת ניגוד עניינים ושמירה על סודיות.