06/07/22

עדכון הרכב ועדות היגוי/ ליווי ושיפוט של ות"ת ומל"ג – ועדת ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית

ועדת ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית

לאור סיום כהונתה של המל"ג ה - 13, ות"ת ממליצה למל"ג למנות את  פרופ' דודי שוורץ, פרופ' יוסי רוזנווקס - חברי מל"ג, וד"ר אסנת רובין- נציגת ציבור-  לוועדת ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית ונציג התאחדות הסטודנטים במקום פרופ' ישראל גלעד, פרופ' אלי פולק, פרופ' רוני פרידמן, מר ישראל תיק – חברי מל"ג, ד"ר דב מימון- נציג ציבור, גב' אתי זלצמן- נציגת התאחדות הסטודנטים. המינויים הינם בכפוף לחתימה על הסדר למניעת ניגוד עניינים ושמירה על סודיות.