06/07/22

עדכון הרכב ועדות היגוי/ ליווי ושיפוט של ות"ת ומל"ג – ועדת שיפוט למלגות פוסט דוקטורט במדע וטכנולוגיות קוונטים

ועדת שיפוט למלגות פוסט דוקטורט במדע וטכנולוגיות קוונטים

לאור סיום כהונת המל"ג ה-13, והואיל ולא נמצא מקרב חברי מל"ג/ות"ת חבר מתאים אשר תחום מומחיותו רלוונטי לעבודת הוועדה שיסכים לכהן בוועדה, ות"ת ממליצה למל"ג לאשר את הרכב וועדת השיפוט למלגות פוסט דוקטורט במדע וטכנולוגיות קוונטים ללא חבר מל"ג/ות"ת.