06/07/22

עדכון הרכב ועדות היגוי/ ליווי ושיפוט של ות"ת ומל"ג – ועדת היגוי ושיפוט לתכנית התמיכה ברכש ציוד מחקר מוסדי ובכוח-אדם מקצועי

ועדת היגוי ושיפוט לתכנית התמיכה ברכש ציוד מחקר מוסדי ובכוח-אדם מקצועי

לאור סיום תפקידה של פרופ' יפה זילברשץ יו"ר ות"ת, ות"ת ממליצה למל"ג על מינויו של חבר מל"ג פרופ' יוסי רוזנווקס. בנוסף, ממליצה ות"ת למל"ג, על מנת לייעל עבודת הוועדה בטיפול בבקשות הרבות והמגוונות לתשתיות מחקר, על הרחבת הוועדה באמצעות מינויים של חברי הסגל הבאים: פרופ' מיכל שרון, הפקולטה לביוכימיה, מכון ויצמן למדע, פרופ' יובל אבנשטיין, הפקולטה למדעים מדויקים, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' אשרף בריק, הפקולטה לכימיה, הטכניון, פרופ' אהרון פרידמן, המחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה, אוניברסיטת אריאל,  לוועדת ההיגוי והשיפוט לתכנית התמיכה ברכש ציוד מחקר מוסדי ובכוח-אדם מקצועי. המינויים הינם בכפוף לחתימה על הסדר למניעת ניגוד עניינים ושמירה על סודיות.