06/07/22

עדכון הרכב ועדות היגוי/ ליווי ושיפוט של ות"ת ומל"ג – ועדת שיפוט מלגות אלון לקליטת סגל בתחום מדעי הרוח ומלגות ע"ש רוטנשטרייך לדוקטורנטים מצטיינים בתחום מדעי הרוח

ועדת שיפוט מלגות אלון לקליטת סגל בתחום מדעי הרוח ומלגות ע"ש רוטנשטרייך לדוקטורנטים מצטיינים בתחום מדעי הרוח

לאור סיום כהונת המל"ג ה-13, ות"ת ממליצה למל"ג לאשר את מינוייה של פרופ' איריס שגריר חברת המל"ג, במקום  פרופ' חביבה פדיה,  בוועדת בוועדת השיפוט של מלגות אלון לקליטת סגל בתחום מדעי הרוח ומלגות ע"ש רוטנשטרייך לדוקטורנטים מצטיינים בתחום מדעי הרוח. המינוי הינו בכפוף לחתימה על הסדר למניעת ניגוד עניינים ושמירה על סודיות.