06/07/22

עדכון הרכב ועדות היגוי/ ליווי ושיפוט של ות"ת ומל"ג – ועדת שיפוט מלגות מצוינות לתואר שני ודוקטורט לבני החברה החרדית

ועדת שיפוט מלגות מצוינות לתואר שני ודוקטורט לבני החברה החרדית

בעקבות פנייתם של מספר חברי ועדה להפסיק את כהונתם בוועדת השיפוט בסוף שנת הלימודים תשפ"ב ולאור סיום כהונת המל"ג ה-13, ות"ת ממליצה למל"ג לאשר את מינויים של פרופ' יוסי רוזנוקס, פרופ' ליטל אלפונטה, פרופ' אבינועם רוזנק ופרופ' אורית שפי בוועדת השיפוט למלגות מצוינות לתואר שני ודוקטורט לבני החברה החרדית.

המינויים הינם בכפוף לחתימה על הסדר למניעת ניגוד עניינים ושמירה על סודיות.