06/07/22

עדכון הרכב ועדות היגוי/ ליווי ושיפוט של ות"ת ומל"ג – ועדת שיפוט מלגות מצוינות לתואר שני ודוקטורט לנשים בתחום ההייטק

ועדת שיפוט מלגות מצוינות לתואר שני ודוקטורט לנשים בתחום ההייטק

בעקבות פנייתם של מספר חברי ועדה להפסיק את כהונתם בוועדת השיפוט בסוף שנת הלימודים תשפ"ב ולאור סיום כהונת המל"ג ה-13, ות"ת ממליצה למל"ג לאשר את את מינויים  של  פרופ' דפנה וינשל, פרופ' יובל גרעיני, פרופ' יוסף ניר ופרופ' עדי סולומון  בוועדת השיפוט למלגות המצוינות לתואר שני ודוקטורט לנשים בתחום ההייטק. המינויים הינם בכפוף לחתימה על הסדר למניעת ניגוד עניינים ושמירה על סודיות.