06/07/22

עדכון הרכב ועדות היגוי/ ליווי ושיפוט של ות"ת ומל"ג – ועדת שיפוט מלגות מצוינות לבתר דוקטורנטיות לנשים

ועדת שיפוט מלגות מצוינות לבתר דוקטורנטיות לנשים

בעקבות פנייתם של מספר חברי ועדה להפסיק את כהונתם בוועדת השיפוט בסוף שנת הלימודים תשפ"ב ולאור סיום כהונת המל"ג ה - 13, ות"ת ממליצה למל"ג לאשר את את מינויים  של פרופ' דפנה וינשל, פרופ' יובל גרעיני, פרופ' יוסף ניר, פרופ' עדי סולומון, פרופ' אילנה רוזן ופרופ' ליעד מודריק בוועדת שיפוט מלגות המצוינות לבתר דוקטורנטיות. המינויים הינם בכפוף לחתימה על הסדר למניעת ניגוד עניינים ושמירה על סודיות.