07/12/22

עדכון הרכב ועדת הביקורת של מל"ג/ות"ת

לאור סיום כהונתם של מר ישראל תיק כחבר מל"ג ופרופ' מונא מרון כחברת ות"ת, ממליצה ות"ת למל"ג לאשר את הרכב ועדת הביקורת המעודכן:

מר רועי פולקמן, נציג ציבור, חבר מל"ג – יו"ר הועדה

מר אריאל יוצר, נציג ציבור, חבר ות"ת - חבר

פרופ' רבקה ודמני, חברת מל"ג  - חברה

פרופ' שירי ונציה, חברת ות"ת – חברה

גב' אלמז זרו, נציגת ציבור, חברת מל"ג – חברה

הרכב הועדה המעודכן יובא גם לאישור מל"ג. הוועדה תפעל בהתאם לנוהל ועדת הביקורת.