07/12/22

עדכון הרכב ועדת השירות של מינהל מל"ג-ות"ת

א. עם סיום כהונתה של פרופ' מונא מארון בות"ת, מחליטה ות"ת בישיבתה מיום 7 בדצמבר 2022, למנות את פרופ' שוש שהרבני כחברה בוועדת השירות של מינהל מל"ג-ות"ת, זאת למשך תקופת חברותה בות"ת.

ב. להלן הרכבה העדכני של ועדת השירות של מינהל מל"ג-ות"ת:

  • מנכ"ל מל"ג/ות"ת (יו"ר ועדת השירות)
  • יו"ר ות"ת
  • סגן יו"ר מל"ג
  • חבר מל"ג - מר משה ויגדור
  • חברת ות"ת - פרופ' שוש שהרבני