07/12/22

עדכון התקנון והרכב חברי ועדת ההיגוי להרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית, והרכב השיפוט למלגות ההצטיינות לחברה הערבית

1. לאור סיום כהונתה של פרופ' מונא מארון כחברת ות"ת, מחליטה ות"ת בישיבתה ביום ה-7.12.2022 להמליץ למל"ג לעדכן את הרכבי ועדת ההיגוי של התכנית להנגשת ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית ושל ועדת השיפוט של מלגות ההצטיינות השונות לחברה הערבית (מלגות מעו"ף, בתר דוקטורנטים, דוקטורנטים ותואר שני מחקרי).

2. בראש ועדת ההיגוי וועדת השיפוט יעמוד פרופ' פואד פארס, חבר מל"ג, וחבר בוועדות אלו. בנוסף, לוועדת ההיגוי ולוועדת השיפוט ימונו שתי חברות נוספות ד"ר חנסאא דיאב מהחוג לחינוך במכללת דוד ילין בעלת ניסיון בהנגשת השכלה הגבוהה לאוכלוסיית מזרח ירושלים, וד"ר מוזנא עוייד – בשארה מתחום הוראת השפות באוניברסיטת תל אביב, שהינה מומחית בנושא הוראת שפה שנייה.

3. הרכב ועדת ההיגוי המעודכן של התכנית להנגשת ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית, יהיה כדלקמן:

פרופ' פואד פארס, חבר מל"ג יו"ר הוועדה

פרופ' ג'יהאד אלסאנע, חבר מל"ג

פרופ' רמי עקילאן, הפקולטה לרפואה, האוניברסיטה העברית

ד"ר חוסיין נסראלדין, החוג להנדסת תעשייה וניהול, המכללה האקדמית בראודה

ד"ר חנסאא דיאב, החוג לחינוך, מכללת דוד ילין

ד"ר מוזנא עוייד – בשארה, אוניברסיטת תל אביב

4. הרכב ועדת השיפוט המעודכן של מלגות ההצטיינות השונות לחברה הערבית, יהיה כדלקמן:

פרופ' פואד פארס, חבר מל"ג יו"ר הוועדה

פרופ' אלינור סאיג-חדאד, בלשנות וספרות אנגלית, אונ' בר-אילן

פרופ' ארז בראון, פיזיקה, הטכניון

פרופ' ורד רום-קדר, מדעי המחשב ומתמטיקה, מכון ויצמן

פרופ' רמי עקילאן, חקר הסרטן, האונ' העברית

פרופ' אמאל ג'מאל, פוליטיקה וממשל, אונ' תל-אביב

פרופ' אברהים עבד אלחלים, אלקטרואופטיקה, אונ' בן-גוריון

ד"ר חוסין נאסראלדין, הנדסת תעשיה וניהול, אורט בראודה

ד"ר חנסאא דיאב, החוג לחינוך, מכללת דוד ילין

ד"ר מוזנא עוייד – בשארה, אוניברסיטת תל אביב

5. לאור הקושי בגיבוש הרכב הוועדות אשר נובע מזמינות נמוכה של חברי מל"ג/ות"ת והקושי באיתור חברי

מל"ג או ות"ת בתחומי מומחיות ספציפיים בהן עוסקת הוועדה, ועל מנת לשמור על המשכיות עבודת הוועדה לקראת בניית התכנית הרב שנתית,  יעודכן תקנון ועדת ההיגוי כך שבמקום הדרישה כי יכהנו בוועדת ההיגוי גם חבר מל"ג וגם חבר ות"ת, תיקבע דרישה כי יכהן בוועדה חבר מל"ג ו/או חבר ות"ת. זאת בהתאם לנוהל מינוי ועבודת ועדות היגוי/שיפוט של מל"ג בהחלטת מל"ג מיום  12.2.2019 אשר עודכנה ב-14.6.22.

מינוי הוועדות כפוף לחתימה על הסדר למניעת ניגוד עניינים ושמירה על סודיות כמקובל.