03/08/22

עדכון מודל האוניברסיטה הפתוחה

ביום ה-3.8.22 דנה ות"ת בנושא עדכון מודל התקצוב של האוניברסיטה הפתוחה. בפני ות"ת הוצג מודל התקצוב הקיים. מתוך מטרה לחדד את ייעוד המוסד ותפקידו במערכת, לפשט את המודל הקיים וכן לאור העובדה שהחלה תכנית רב-שנתית חדשה, החליטה ות"ת לעדכן מספר פרמטרים במודל התקצוב למוסד החל מתקציב שנה"ל תשפ"ג.

להלן העדכונים שיבוצעו במודל התקצוב ביחס למצב הקיים:

א. ביטול רכיב החשיפה למדדי ות"ת – רכיב זה אשר גורם לסרבול ולחוסר ודאות מדי שנה יבוטל.

ב. הרחבת ופישוט הגידור התקציבי – הגדלת השיעור התקציבי בין שתי שנים עוקבות כך לא יעלה או יקטן ראלית מ 2%. כמו כן, רכיב התמריצים לא יכלל במסגרת הגידור (בכך מוסרים החסמים של המוסד לגדול, בין היתר, בהנגשה לאוכלוסיות ייחודיות).

ג. רכיב התמריצים -

1) לאור זמינות הנתונים חישוב מודל התמריצים יבוצע מדי שנה במקום פעם בשנתיים.

2) רכיב ההנגשה לאוכלוסיות מיוחדות יחושב כממוצע של שלוש שנים (t-2,t-3,t-4) בדומה ליתר רכיבי מודל התמריצים.

3) המצב הנוכחי בו מודל התמריצים נתון תחת מגבלת הגידור התקציבי אינו מצב רצוי, מכיוון שמחד התמריצים נועדו לתמרץ את המוסד לפעול להגדלת התפוקות ביעדים נבחרים ומאידך החלת הגידור מונעת מהמוסד "ליהנות" מפירות אלה במלואם. לכן, מודל התמריצים לא יכלל תחת מגבלת הגידור התקציבי.

4) בעקבות עדכון שנעשה בשנים האחרונות במדדי התמרוץ לעידוד הפיתוח אקדמי (ללא עדכון התעריפים) נוצר מצב שתעריפים אלה משתווים לתעריפים הניתנים עבור תפוקות המחקר. הצוות המקצועי בוות"ת סבור כי תעריפים אלה גבוהים באופן לא פרופורציונאלי ומצב זה עלול להביא לחשיפה תקציבית של ות"ת בהמשך בעקבות הוצאת מודל התמריצים תחת מגבלת הגידור התקציבי. לכן, בשלב זה יופחתו התעריפים לפיתוח אקדמי ב-50%.

ד. תקצוב תעודות הוראה במסגרת רכיב ההוראה – בניגוד למצב הקיים באוניברסיטאות, עד היום לא תוקצבו לומדי תעודות הוראה במוסד מסיבות היסטוריות. כחלק מהסדרת תקצוב תעודות ההוראה על פי החלטת ות"ת מיום 8.6.2022, וכן כחלק משינוי המודל, מוצע על יישור קו ביחס ליתר המערכת ולתקצב פעילות זו החל מתשפ"ג. על כן, לתפוקות ההוראה של האו"פ תתוסף אוכלוסיית הסטודנטים הלומדים לתעודת הוראה והמוסד יתוקצב באופן הבא: על כל הרשמה מוצלחת לתעודת הוראה יתוקצב המוסד לפי התעריף הקיים לתואר שני ועל כל בוגר תעודת הוראה יתוקצב המוסד בגובה מחצית התעריף לבוגר תואר שני (הזמן התקני ללימודי תעודת הוראה הינו שנה אחת בלבד). לצורך השוואה התעריף שיועבר לאו"פ בגין סטודנט שסיים את לימודי תעודת הוראה הינו 19.28 אלפי ₪, לעומת 38.66 אלפי ₪ ביתר האוניברסיטאות, במחירי תשפ"ג.

לקראת שנה"ל תשפ"ו הצוות המקצועי ידווח לות"ת אודות התפתחות המודל וההיקפים התקציביים.