06/07/22

עדכון נוהל מינוי ועבודת ועדות היגוי/שיפוט של מל"ג/ות"ת לעניין מינוי חברי ות"ת/מל"ג לוועדות – החלטת מל"ג מיום 12.2.2019

בהמשך להחלטות ות"ת ומל"ג בישיבתן מיום 26.12.2018 ומיום 12.2.2019 בהתאמה, בהן החליטו ות"ת ומל"ג על נוהל מינוי ועבודה של ועדות היגוי/שיפוט של מל"ג/ות"ת, ובשל קשיים בגיבוש הרכבי הוועדות והכללת לפחות חבר ות"ת/מל"ג אחד בכל ועדת היגוי/ליווי/שיפוט שממנות ות"ת/מל"ג עם העלייה הדרמטית במספר ועדות השיפוט הפעילות בות"ת, בהתאם ליישום תכניות הדגל באפיקים של הכשרת הון אנושי, תשתיות מחקר ומרכזי מחקר ועל מנת לייעל את הליך בחירת ומינוי ועדות השיפוט והליווי, מחליטה מל"ג על עדכון[1] סעיף ב(2) לנוהל באופן הבא:

ככלל בוועדה תהיה נציגות לחברי מל"ג וות"ת כמפורט להלן: בוועדות היגוי/ליווי יכהנו לפחות חבר ות"ת אחד ו/או חבר מל"ג אחד (לפי העניין); בוועדות שיפוט המיישמות את מדיניות מל"ג/ות"ת, הוראה זו תיושם בכפוף להימצאותו של חבר מל"ג/ות"ת מתאים.

 

[1] נוהל מינוי ועבודת ועדות היגוי/שיפוט של מל"ג/ות"ת מצורף בנספח א'.