21/09/22

עדכון תקציב תשפ"ג של מודל התפוקות בתכנית ות"ת לקידום בינלאומיות בהשכלה גבוהה

בהמשך להחלטות ות"ת בדבר תכנית תמיכה לפיתוח תשתיות לקידום הבינלאומיות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים על ידה בחלוקה לשני מסלולים: מודל תפוקות (החלטת ות"ת מיום 21.2.2018) ומודל הצמיחה (החלטת ות"ת מיום 25.4.2018) כאשר במסגרת מודל התפוקות ניתנה תמיכה תחרותית בפעילות הבינלאומיות של מוסדות העומדים בתנאי הסף, אשר מבוסס על פרמטרים כגון: שיעור הסטודנטים הבינלאומיים הלומדים לתואר מלא ולתכניות קצרות, הקניית כישורים בינלאומיים לסטודנטים ישראלים וקידום שיתופי פעולה מחקריים בינלאומיים.

ובהמשך להחלטת ות"ת מיום 3.8.2022 בדבר קיצוץ התקציב השנתי במודל התפוקות לשנת תשפ"ג מ-40 ל-30 מלש"ח ולישיבה שנערכה עם סגני נשיא לבינלאומיות באוניברסיטאות המחקר המשתתפות במודל בה הוצגו נתונים אודות הפעילות לקידום הבינלאומיות, חשיבותה לקידום המצוינות המחקרית ואיכות ההוראה והשלב בו נמצאות אוניברסיטאות המחקר בפיתוח התשתיות לקידום הבינלאומיות, שהינו עדיין שלב התנעתי המחייב תשומות משמעותיות ותמיכה של ות"ת, מחליטה ות"ת לשנות את החלטתה מיום 3.8.2022 ולקבוע, כי בשנה הקרובה, תשפ"ג, תקציב ות"ת במודל התפוקות יעודכן לסכום המקורי, קרי 40 מלש"ח, וזאת על מנת שלא לפגוע בפעילות המוסדות ובתכנונים שנעשו טרם הקיצוץ.

במקביל, תיערך חשיבת עומק , ביחד עם המוסדות, על היקף ותוכן המשך תכנית ות"ת לקידום הבינלאומיות במסגרת התכנית הרב שנתית.