06/07/22

עדכונים במדד "קו המשווה" לאור המלצת ועדת ההיגוי להוגנות מגדרית מיום 1.6.2022

בישיבתה ביום 6.7.2022 דנה ות"ת בהמלצת ועדת ההיגוי והשיפוט לקידום הוגנות מגדרית של מל"ג/ות"ת לביצוע עדכונים במדד "קו המשווה", והיא מחליטה לאמץ את המלצת הוועדה ולערוך את  התיקונים הבאים במדד:

1. הוועד המנהל/דירקטוריון הנו הרשות העליונה במוסדות להשכלה גבוהה והגוף האחראי, בין היתר, על קידומם ופיתוחם של המוסדות. על כן, יש מקום להתייחס במסגרת המדד לשיעור הנשים בגוף זה, ולפיכך יתווסף במסגרת סעיף 1 בחלק האיכותני של המדד - 'ייצוג נשים בוועדות ובקרב בעלי תפקידים במוסד' - תת-סעיף (1.3) המתייחס לשיעור הנשים בוועד המנהל/דירקטוריון. הניקוד יהיה זהה עבור אוניברסיטאות ומכללות אקדמיות ויקבע בהתאם לקבוע במדד לגבי שיעור הנשים בחבר הנאמנים, כלהלן: עד 40% - 0 נקודות; מ- 40% - 10 נקודות.

2. בסעיף 2.1 בחלק האיכותני – העוסק ב'סדנאות להכרה ולימוד של הטיות מגדריות' - לא צוין במסגרת קריטריוני השיפוט של הסעיף כי ישנה חובה בהעברת הסדנאות הנ"ל לקהלי יעד מסוימים. על אף שישנו שיפור מסוים בעקומת המספריים, השיפור עדיין מתון, ולכן על מנת להאיץ את השיפור באופן מהותי, בין היתר ע"י חידוד סוגיית ההכרה והלימוד של הטיות מגדריות לוועדות האמונות על קידום וגיוס, יחולק הסעיף לשני תתי-סעיפים, ויוגדל הניקוד שלו מ-10 נקודות ל-15 נקודות, כלהלן:

  • סעיף 2.1.1 - סדנאות להכרה ולימוד של הטיות מגדריות לוועדות קידום וגיוס – יהיה תת סעיף חובה ותוענקנה בעבורו 5 נקודות.
  • סעיף 2.1.2 - סדנאות להכרה ולימוד של הטיות מגדריות לקהלי יעד נוספים – יהיה סעיף חובה ותוענקנה בעבורו 10 נקודות. קביעת קהלי היעד בסעיף זה תהיה בהתאם לשיקול דעת המוסדות.

3. לאור התחדדות ההבנה כי ישנה חפיפה בין סעיף 4.3 בחלק האיכותני - 'יוזמות מוסדיות נוספות בתחום עיצוב סביבה מוסדית תומכת מגדר ונושאים נוספים' וסעיף 3.3 בחלק האיכותני - 'יוזמות מוסדיות נוספות בתחום השוויון והוגנות בתעסוקה', יאוחדו שני הסעיפים לסעיף אחד (סעיף 3.3 יוטמע בתוך סעיף 4.3) והניקוד שלהם יחובר לניקוד כולל (במכללות – 45 נקודות ובאוניברסיטאות 50 נקודות). האיחוד יקבל ביטוי גם במסגרת דף הדוגמאות המצורף כנספח לטבלאות המדד.

4. סעיף 4.1 - מניעת הטרדות מיניות:

  • לתקן את שם התפקיד המופיע במדד מ-'יועצת למניעת הטרדות מיניות' ל- 'אחראית על מניעת הטרדות מיניות', וזאת בהתאם למונח "אחראי" המופיע בתקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעסיק), תשנ"ח-1998.
  • מכיוון שהאחראית על מניעת הטרדות מיניות אינה חייבת להיות אשת סגל אקדמי לפי הדין, ומאחר ובתקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעסיק), תשנ"ח-1998 מצוין כי "במוסד שבו מעל 2000 לומדים בשנת לימודים, ימונו שני אחראיים לפחות שימנו על סוג שונה של עובדים (סגל אקדמי, סגל מנהלי, וכן תלמידים וסטודנטים מהמוסד)", תתווסף התייחסות בסעיף גם לאחראית מקרב הסגל המנהלי, שתהיה נושאת בתפקיד קרוב לנושא (עו"ד, יועצת ארגונית וכד').

לאור תיקון זה יעודכן הסעיף כלהלן:

  • ניקוד הסעיף יעודכן כלהלן:
    • האחראית מקרב הסגל האקדמי: פרופ' מן המניין ופרופ' חבר – 5 נקודות; מרצה בכירה, מרצה, כל היתר – 0 נקודות.
    • האחראית מקרב הסגל המנהלי: תהיה נושאת בתפקיד קרוב לנושא (עו"ד, יועצת ארגונית וכד'). יש אחראית מטעם הסגל המנהלי – 5 נקודות; אין אחראית מטעם הסגל המנהלי – 0 נקודות.
  • תוחלף המילה 'דרגה' במילים 'דירוג/דרגה'.

5. יחודד המידע המבוקש בנוגע ליועצת הנשיא הממונה על הוגנות מגדרית ולבקש מהמוסדות להתייחס באופן מפורש לנושא זה גם במסגרת הקובץ המילולי של התכנית האסטרטגית, כמפורט כלהלן: שם היועצת, דרגת אקדמית, גובה גמול התפקיד שהיא מקבלת בפועל, המשאבים העומדים לרשותה, למי היא כפופה ומשך כהונה.

6. הניקוד של סעיף 4 בחלק הכמותני – 'שיעור קליטת נשים בדרגת מרצה בכיר בהשוואה לשיעור הקליטה בדרגת מרצה' - ירד ל-10 נקודות, הן עבור מכללות והן עבור אוניברסיטאות.

7. לאור פסיקת בג"צ מיום 12.7.2021 בעתירה שנועדה לבחון את מדיניות ההפרדה המגדרית במוסדות האקדמיים בישראל, מוסדות שמל"ג תמצא אותם חורגים מהנחיות ות"ת/מל"ג בסוגיות של שוויון מגדרי, ועדת השיפוט תשהה את בדיקת הצעותיהם עד לתיקון החריגה.