29/05/24

עדכונים בתכניות המלגות של ות"ת לסטודנטיות וסטודנטים מצטיינים לתואר שני מחקרי ובהנחיות להגשת מועמדים

בהמשך להחלטת ות"ת מיום 20.3.2024 בה אישרה ות"ת את התאמת מערך מלגות ההצטיינות למדיניות "מתכניות הנגשה למצוינות מכלילה", במסגרתה הוחלט, בין היתר, כי מלגות ההצטיינות לכל האוכלוסיות יאוחדו כך שתתקיים תכנית מלגות אחת בכל רמת תואר (תואר שני מחקרי, דוקטורט, בתר דוקטורט וקליטת סגל), המיועדת לכל ארבע האוכלוסיות (חרדים, אתיופים, ערבים ופריפריה חברתית/גיאוגרפית), דנה ות"ת בישיבתה ביום 29.5.24 בתכניות המלגות לתואר שני מחקרי והיא מאשרת עדכון בתכניות המלגות וכן  עדכון בהנחיות להגשת מועמדות לתכנית המלגות לסטודנטים מצטיינים לתואר שני מאוכלוסיות הגיוון ומהפריפריה החברתית-כלכלית ולתכנית המלגות לסטודנטיות מצטיינות לתואר שני בתחומי ההייטק כדלקמן:

א. תכנית המלגות ע"ש זבולון המר לתואר שני מחקרי:

 • בהמשך להחלטת ות"ת מיום 20.3.2024, לפיה אישרה ות"ת את התאמת מערך מלגות ההצטיינות למדיניות "מתכניות הנגשה למצוינות מכלילה, יובהר כי מלגת המר בתוך תוכנית המלגות המאוחדת תיועד למועמדים המוגדרים כפריפריה חברתית/כלכלית כאשר ההגדרה הרלוונטית במלגות אלו לפריפריה חברתית-כלכלית תהיה על בסיס ההגדרה שנקבעה בוות"ת בהחלטתה מיום-17.2.21 לעניין תכנית המלגות ע"ש נחמיה לבציון, לפיה ייכללו מועמדים אשר בית ספרם האחרון בפיקוח משרד החינוך מסווג 7-10 במדד טיפוח של משרד החינוך, או מועמדים שמקום מגוריהם בגיל 18 היה באזור סטטיסטי הנכלל באשכולות 1-4 של המדד הכלכלי החברתי של הלמ"ס.
 • בהתאם לאמור לעיל, יוכלו להגיש מועמדות סטודנטים/בוגרי תואר ראשון מהאוניברסיטאות או המכללות, אשר צפויים להתחיל את לימודיהם לתואר שני מחקרי במוסד אקדמי מתוקצב להשכלה גבוהה ועומדים בהגדרת פריפריה חברתית-כלכלית.

ב. תוכנית המלגות לתואר שני מחקרי ליוצאי אתיופיה:

 • התאמת תנאי הסף להגשה כמו ליתר מלגות ההצטיינות לתואר שני מחקרי כך שתיועד לסטודנטים אשר עומדים להתחיל את לימודיהם לתואר שני. מאחר ובשנים האחרונות תכנית המלגות לסטודנטים לתואר שני מחקרי ליוצאי אתיופיה יועדה לסטודנטים אשר סיימו את שנת הלימודים הראשונה שלהם לתואר שני, תתאפשר כהוראת מעבר, במחזור תשפ"ה בלבד, גם הגשת מועמדות של סטודנטים יוצאי אתיופיה אשר מסיימים את שנת הלימודים הראשונה לתואר שני מחקרי, כפי שהיה במחזורים קודמים של תכנית המלגות לתואר שני ליוצאי אתיופיה (בנוסף להגשת מועמדים שמתחילים את לימודיהם לתואר שני).

ג. עדכון ההנחיות להגשת מועמדים:

 • כל תכניות המלגות לתואר שני מחקרי מיועדות לסטודנטים אשר צפויים להתחיל את לימודיהם לתואר שני מחקרי במוסד אקדמי מתוקצב להשכלה גבוהה בשנה העוקבת. מועמדותם של הסטודנטים לכל תכניות המלגות לתואר שני מחקרי, בוגרי תואר ראשון באוניברסיטאות או במכללות, תוגש בידי המוסד הקולט ללימודי תואר שני. לרבות המועמדים למלגה לפריפריה חברתית-כלכלית (המר), אשר יוגשו בידי המוסד האקדמי אליו נרשמו ללימודי תואר שני מחקרי, ולא בידי המוסד האקדמי בו סיימו את לימודיהם לתואר ראשון.
 • ההנחיה שקבעה כי לא ניתן להגיש מועמדות ליותר מתוכנית מלגות אחת של ות"ת בו-זמנית בשנה נתונה וכן ההנחיה שאין להגיש מועמדים/ות שכבר הוגשו כמועמדים/ות למלגה (בין אם זכו ובין אם לא זכו) במחזורים קודמים תבוטלנה. הרציונל לעדכון הינו כי יש לאפשר למקסם את פוטנציאל הזכייה של מועמדים מצטיינים בתכניות המלגות, ללא חיוב של המועמד לבחור בתכנית ספציפית בשלב מוקדם של התהליך.
 • ההנחיה כי על המועמדים/ות להתקבל בפועל כתלמידים/ות מן המניין לשנה"ל הראשונה בלימודי תואר שני במסלול מחקרי באחת האוניברסיטאות המתוקצבות בישראל תבוטל ובמקומה יירשם: "המועמדים/ות נרשמו ללימודי תואר שני מחקרי בשנת הלימודים העוקבת את הגשת המועמדות. במידה והמועמדים נרשמו אך טרם קיבלו תשובה סופית לגבי קבלתם ללימודים, יש להשלים את אישור הקבלה ללימודים עד תחילת חודש אוקטובר של שנת הגשת המועמדות". הרציונל לעדכון זה הינו לאפשר גמישות בהגשת המועמדות בכל הנוגע ללוחות זמנים.

נוסח ההנחיות המלא המעודכן מצ"ב להחלטה זו כחלק בלתי נפרד ממנה.

רקע

ות"ת מפעילה מספר תכניות מלגות לסטודנטים מצטיינים לתואר שני מחקרי:

 • תכנית מלגות לאוכלוסיות גיוון (חברה ערבית, חברה חרדית, יוצאי אתיופיה) ולפריפריה החברתית-כלכלית[1]
 • תכנית מלגות לנשים בתחומי ההייטק
 • תכניות מלגות בתחום מדעי הנתונים.

תכניות מלגות אלה מיועדות כולן לסטודנטיות וסטודנטים מצטיינים מאוכלוסיות שונות ומתחומי מחקר שונים, בהתאם להגדרת התכנית.

לאורך השנים חלו עדכונים ושינויים בחלק מסעיפי ההנחיות של המלגות השונות. על מנת ליצור אחידות ועקביות בהנחיות, מוצע בזאת מבנה אחיד ונוסח אחיד של הסעיפים, אשר ישמש את כל תכניות המלגות של ות"ת לתואר שני מחקרי המפורטות בהצעת ההחלטה לעיל, תוך התאמות ספציפיות הרלוונטיות לתכניות השונות, בכל הנוגע לקהל היעד של התכנית ולגובה המלגה.[2]

עדכון זה כולל הבהרות והאחדה בסדר הופעת הסעיפים ובנוסחיהם, בכל הנוגע לתנאי הגשת המועמדות לתכנית, ללא שינויים בתכני התכניות ומטרותיהן, כלהלן:

תנאים כלליים להגשת מועמדות –

תוכנית המלגות הקיים המוצע
כלל תכניות המלגות לתואר שני לא ניתן להגיש מועמדות ליותר מתוכנית מלגות אחת של ות"ת בו-זמנית בשנה נתונה. וכן אין להגיש מועמדים/ות שכבר הוגשו כמועמדים/ות למלגה (בין אם זכו ובין אם לא זכו) במחזורים קודמים.

 

הסרת סעיפים אלה יחד עם מתן אפשרות להגיש מועמדות לשתי מלגות ות"ת במקביל, וכן להגיש מועמדות פעם נוספת במידה ומועמד לא זכה במלגה בשנה הקודמת ועומד בתנאי המלגה (למען הסר ספק, בכל מקרה ניתן יהיה לזכות רק במלגה אחת בשנה נתונה ולא תינתן אפשרות לתשלום כפל מלגות).

רציונל: עדכון זה יאפשר למקסם את פוטנציאל הזכייה של מועמדים מצטיינים בתכניות המלגות, ללא חיוב של המועמד לבחור בתכנית ספציפית בשלב מוקדם של התהליך.

 

המועמדים/ות התקבלו בפועל כתלמידים/ות מן המניין לשנה"ל הראשונה בלימודי תואר שני במסלול מחקרי באחת האוניברסיטאות המתוקצבות בישראל.

 

המועמדים/ות נרשמו ללימודי תואר שני מחקרי בשנת הלימודים העוקבת את הגשת המועמדות.

במידה והמועמדים נרשמו אך טרם קיבלו תשובה סופית לגבי קבלתם ללימודים, יש להשלים את אישור הקבלה ללימודים עד תחילת חודש אוקטובר של שנת הגשת המועמדות.

רציונל: מתן גמישות מבחינת לוחות הזמנים

עדכון בתכניות המלגות לתואר מחקרי לאוכלוסיות גיוון ולפריפריה חברתית-כלכלית –

בישיבתה ביום 20.3.2024 דנה ות"ת ואישרה את התאמת מערך מלגות ההצטיינות למדיניות "מתכניות הנגשה למצוינות מכלילה" במסגרתה הוחלט, בין היתר, כי מלגות ההצטיינות לכל האוכלוסיות יאוחדו כך שתתקיים תכנית מלגות אחת בכל רמת תואר (תואר שני מחקרי, דוקטורט, בתר דוקטורט וקליטת סגל), המיועדת לכל ארבעת האוכלוסיות (חרדים, אתיופים, ערבים ופריפריה חברתית/גיאוגרפית), להלן השינויים המוצעים בעקבות החלטה זו:

תוכנית המלגות הקיים המוצע
תכניות המלגות לבני החברה הערבית, לבני החברה החרדית, ליוצאי אתיופיה ולפריפריה החברתית-כלכלית (מלגת המר) 4 תכניות מלגות נפרדות לכל אוכלוסיה

 

תתקיים תכנית מלגות אחת בעלת תנאים אחידים המיועדת ל-4 אוכלוסיות אלה, בהתאם לתנאים אשר אושרו בות"ת בהחלטה מיום 20.3.24 בנושא התאמת מערך מלגות ההצטיינות למדיניות "מתכניות הנגשה למצוינות מכלילה"

 

תכנית המלגות ע"ש זבולון המר לסטודנטים מצטיינים לתואר שני תכנית מלגות הפועלת בפני עצמה המיועדת לסטודנטים בשנתם האחרונה לתואר ראשון במכללה, אשר נרשמו ללימודים לתואר שני מחקרי באוניברסיטה. הגשת המועמדות נעשה בידי המוסד בו מסיים הסטודנט את לימודיו לתואר ראשון

 

בתאם להחלטת ות"ת מיום 20.3.24, תכנית מלגות המר נכללת בתכנית המלגות המשותפת לכל אוכלוסיות הגיוון ולפריפריה החברתית-כלכלית, ומיועדת לבוגרי תואר ראשון מהפריפריה החברתית כלכלית שסיימו לימודיהם באוניברסיטה או במכללה, אשר צפויים להתחיל את לימודיהם לתואר שני מחקרי במוסד להשכלה גבוהה בשנת הלימודים העוקבת.

ההגדרה הרלוונטית במלגות אלו לפריפריה חברתית-כלכלית תהיה על בסיס ההגדרה שנקבעה בוות"ת ב-17.2.21 לעניין תכנית המלגות ע"ש נחמיה לבציון.[3] בהגדרה ייכללו מועמדים אשר בית ספרם האחרון בפיקוח משרד החינוך במדד טיפוח 7-10 של משרד החינוך, או מועמדים שמקום מגוריהם בגיל 18 היה באזור סטטיסטי הנכלל באשכולות 1-4 של המדד הכלכלי החברתי של הלמ"ס.

 

בעקבות שינוי זה תהיה התייחסות והגדרה אחידה ל"פריפריה חברתית כלכלית".

 

יוכלו להגיש מועמדות סטודנטים/בוגרי תואר ראשון מהאוניברסיטאות או המכללות, אשר צפויים להתחיל את לימודיהם לתואר שני מחקרי במוסד אקדמי מתוקצב להשכלה גבוהה ועומדים בהגדרה לפריפריה חברתית-כלכלית.

 

תכנית המלגות ליוצאי אתיופיה תכנית מלגות חד שנתית הפועלת בפני עצמה ומיועדת לסטודנטים יוצאי אתיופיה המסיימים את שנתם הראשונה לתואר שני מחקרי באוניברסיטה.

 

תכנית המלגות פועלת במסגרת תכנית המלגות המשותפת לכל אוכלוסיות הגיוון ולפריפריה החברתית-כלכלית ובאותם תנאים. בהתאם לכך מיועדת התכנית לסטודנטים העומדים להתחיל את  לימודיהם לתואר שני מחקרי במוסד להשכלה גבוהה.

עד עתה תכנית המלגות לסטודנטים לתואר שני מחקרי ליוצאי אתיופיה יועדה לסטודנטים אשר סיימו את שנת הלימודים הראשונה שלהם לתואר שני, ולא לסטודנטים אשר עומדים להתחיל את לימודיהם לתואר שני, כמו ביתר מלגות ההצטיינות לתואר שני מחקרי. מאחר ושנת תשפ"ה מהווה שנת מעבר, יוכלו במחזור זה להגיש את מועמדותם למלגה גם יוצאי אתיופיה אשר מסיימים את שנת הלימודים הראשונה שלהם לתואר שני מחקרי (זאת בנוסף להגשת מועמדים שמתחילים את לימודיהם לתואר שני).

[1] בהתאם להחלטת ות"ת מיום 20.3.24 בנושא התאמת מלגות ההצטיינות לעקרונות מדיניות המצוינות המכלילה.

[2] מבנה ההנחיות ותנאיהם הכלליים דומים לאלה אשר אושרו עבור תכנית המלגות לתואר שני מחקרי במדעי הנתונים.

[3] לפי הגדרה זו להגשת מועמדות למלגת לבציון כסטודנט מ"הפריפריה חברתית-כלכלית" ייחשב מועמד אשר עומד בלפחות אחד משני הקריטריונים הבאים:

 1. למד באחת מהחטיבות העליונות המופיעות ברשימה העדכנית של "פריפריה חברתית-כלכלית" שהוכנה ע"י המדען הראשי של משרד החינוך.
 2. מקום מגוריו במהלך רוב 12 שנות לימוד בבית ספר, בדגש על שלוש שנות תיכון, באחד מהישובים המוגדרים כ"פריפריה חברתית-כלכלית", בהתאם לרשימה העדכנית שהוכנה על ידי הלמ"ס.

מועמד שאינו עומד בקריטריונים גם יחד, יוכל להגיש בקשה חריגה לקבלת המלגה באמצעות מכתב קצר המנמק זאת.