16/02/22

פתיחת מסלול מכינה למדעי הטבע והחיים במכינת אוניברסיטת חיפה

בישיבתה ביום 16.2.2022 דנה ות''ת בבקשת אוניברסיטת חיפה לפתוח במסגרת המכינה מסלול ייעודי שנתי במדעי הטבע והחיים. בהתבסס על הצהרת המוסד, על המלצת ועדת המומחים העליונה למכינות קדם אקדמית ועל חוות הדעת התקציבית לפיה אין מניעה תקציבית, מאשרת ות"ת פתיחת מסלול מכינה ייעודי שנתי במדעי הטבע והחיים במכינה של אוניברסיטת חיפה, בכפוף לעמידה ברפורמה האקדמית אשר אושרה ע''י מל''ג ביום 26.5.2020 ועודכנה ביום 21.12.2021.