02/01/01

קבלת סטודנטים מעל גיל שלושים שאינם בעלי תעודת בגרות – החלטת מל"ג מיום 2.1.2001

א. המועצה להשכלה גבוהה מודה לועדת המשנה בראשותו של פרופ' אורי רפפורט על עבודתה ועל המלצתה כפי שהוגשה למועצה.

ב. המועצה מאמצת את המלצת הועדה ומחליטה:

1. כל מועמד ללימודים במוסד להשכלה גבוהה מוכר, למעט באוניברסיטה הפתוחה, והוא מעל גיל 30 ואינו בעל תעודת בגרות, יצטרך טרם תחילת הלימודים לעמוד בהצלחה בתכנית קורסי הכנה ללימודים אקדמיים, שיתקיימו במוסד האקדמי עצמו ובאחריותו, בהיקף של 12 ש"ס (שעות סמסטריאליות) כמפורט להלן:

הקורס היקף (בש"ס)
1. אנגלית 4 קורס חובה
2. אוריינות אקדמית 2 קורס חובה
3. משטר מדינת ישראל 2 לבחירה 3 מתוך 4
4. מדע וטכנולוגיה 2 לבחירה 3 מתוך 4
5. אשנב למתמטיקה 2 לבחירה 3 מתוך 4
6. מבוא למחשבת ישראל 2 לבחירה 3 מתוך 4

 

2. מורי הקורסים יבואו מתוך סגל ההוראה האקדמי של המוסד. אם לא יימצאו מורים מתאימים מקרב סגל ההוראה של המוסד, יעסיק המוסד מורים מן החוץ ובתנאי שהם בעלי תואר שני לפחות וניסיון בהוראת תכנים אקדמיים.

3. תכני הקורסים, לרבות דרכי ההערכה והספרות הנלוות לכל קורס וקורס, ייקבעו על ידי המוסדות עצמם. המוסדות לא יידרשו להגיש לאישור המועצה את תכניות הלימודים של הקורסים אותם יקיימו במסגרת לימודי ההכנה. עם זאת, המוסדות יידרשו להעביר למזכירות המועצה דיווח אודות תכנית הלימודים שנקבעה על ידם.

4. תכנית קורסי ההכנה תוכל להתפרש על פני שנה שלמה או על פני סמסטר אחד. תלמידי התכנית יוכלו לקבוע לעצמם את משך הלימודים העדיף עליהם.

5. מספר התלמידים שיתקבלו ללימודים אקדמיים סדירים במוסד, ושלמדו במסלול האמור (תכנית קורסי ההכנה), לא יעלה על 10% מכלל המתקבלים באותה שנה ללימודים במוסד. עבור מסכת לימודים זו לא יוענקו ע"י המוסדות נ"ז על פי דו"ח ועדת ניסים.

ג. החלטה זו מבטלת החלטה קודמת של המועצה כי כל מוסד יכול לקבל בני שלושים ומעלה ללא תעודת בגרות, ובלבד ששיעורם של אלה לא יעלה על 2% מכלל הסטודנטים שיתקבלו אותה שנה במוסד.

ד. מזכירות המועצה תיידע את כל המוסדות להשכלה גבוהה על החלטה זו.