03/08/22

קול קורא לעידוד פעילויות ייחודיות וחדשניות ולמחקרים יישומיים לקידום ושיפור איכות ההוראה והלמידה במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים על ידי ות"ת – תוספת תקציב

  1. בישיבתה ביום 18.3.2021 החליטה ות"ת על הוצאת קול קורא לעידוד פעילויות ייחודיות וחדשניות ולמחקרים יישומיים לקידום ושיפור איכות ההוראה והלמידה במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים.
  2. במסגרת הקול הקורא הוקצו סך של 1 מלש"ח תוספתיים לצורך פיתוח יוזמות ומחקרים יישומיים בנושא.
  3. ועדת השיפוט שמונתה על ידי ות"ת לצורך בחינה ובחירת ההצעות הזוכות, מצאה כי מתוך 69 ההצעות שהוגשו, חמש עשרה הצעות ראויות וחשובות במתן מענה במסגרת הקול הקורא.
  4. במסגרת התקצוב שנקבע על סך 1 מלש"ח, ניתן לתקצב רק 13 הצעות ראויות אולם הוועדה מצאה שתי הצעות נוספות אשר טובות באופן משמעותי מיתר הנותרות, מקוריות, חדשניות ולדעת הוועדה יהוו תרומה משמעותית לקידום ושיפור החדשנות ואיכות ההוראה במוסדות להשכלה גבוהה אשר ללא סיוע במימונן לא יצאו אל הפועל. מאחר והתקצוב הנדרש להצעות הנבחרות חורג ב 100 אלש"ח מהתקציב המקורי שהוקצה במסגרת הקול הקורא, פנתה ועדת השיפוט לות"ת לאשר חריגה זו ולאפשר את התקצוב של כל חמש עשרה ההצעות שנמצאו ראויות ובעלות תרומה משמעותית לקידום החדשנות ושיפור איכות ההוראה במוסדות להשכלה גבוהה.
  5. לאור פנייתה של ועדת השיפוט מחליטה ות"ת לאשר תוספת של 100 אלש"ח שתאפשר תקצוב של 2 הצעות נוספות, ובסך הכל חמש עשרה ההצעות שנמצאו על ידי הוועדה כראויות וחשובות לקידום איכות ההוראה והלמידה במוסדות להשכלה גבוהה, במסגרת הקול הקורא.

המקור התקציבי לתוספת המבוקשת יהיה מהעודפים של תקצוב איכות ההוראה והלמידה.