05/11/23

שינוי סדרי הנוהל לתקופת המלחמה

בישיבתה ביום 5.11.23, דנה המל"ג בשינוי סדרי הנוהל לתקופת המלחמה, וקיבלה את ההחלטה הבאה:

  1. בתקופת המלחמה, החלטות פורום החירום יפורסמו לחברי המל"ג בתוך 24 שעות (בקבוצת הוואטסאפ ובמייל).
  2. בהתייעצות עם היועצים המשפטיים, במידה שדרושה קבלת החלטת מל"ג, הנושא יועלה להצבעה דרך הוואטסאפ.
  3. החלטות העוסקות בסדרי נוהל קבלת החלטות במל"ג, יועלו אוטומטית לדיון והצבעה במל"ג.
  4. במידה וחבר מל"ג יבקש דיון בנושא כל החלטה שמועלית ע"י פורום החירום, תקבע ישיבת מל"ג בתוך 48 שעות (באופן פרונטלי או באמצעות הזום) לדיון והחלטה.
  5. ישיבות המל"ג וועדות המשנה שלה, לרבות פורום החירום, תוקלטנה באמצעות הזום. הקלטות אלו יהוו את פרוטוקול הישיבות הללו.
  6. תוקף ההחלטה הנ"ל על כל סעיפיה יהיה לתקופת מלחמת "חרבות ברזל" ועד ליום 1.1.24