29/05/24

תוכניות "בראשית" ו"אור" (אופק רחוק) לקידום השבת חוקרים מצטיינים מחו"ל בתחילת ובאמצע הקריירה

מדינת ישראל מתמודדת כבר שנים רבות עם התופעה של בריחת מוחות. תופעה זו אינה ייחודית לישראל, אך היא מורגשת ביתר שאת באקדמיה הישראלית בגלל העובדה שכושר המשיכה של ישראל אל מול חוקרים מצטיינים זרים נמוך: המדינה אינה יעד מועדף להגירה למי שאינו יהודי, ותנאי המחייה בה מציבים אתגרים לא פשוטים החל מהמצב הבטחוני וכלה ביוקר המחייה, ועוד. הדבר נכון בעתות שגרה ומורגש ביתר שאת בתקופות משבר ובעתות חירום.

האתגרים הנוכחיים שהתעוררו באוניברסיטאות זרות, כמו אנטישמיות וגילויים אנטי-ישראליים, מהווים פתח למוסדות ישראלים להתחרות במוסדות מובילים בחו"ל על ידי הצעת תנאי מחקר אטרקטיביים במיוחד. כדי לתת מענה לכך, מחליטה ות"ת, בישיבתה ביום 29.5.2024, להקים שתי תכנית לעידוד קליטה של חוקרים מצטיינים מחו"ל:

1. תכנית "בראשית" לתמיכה בחוקרים צעירים מצטיינים מחו"ל (אחרי פוסט-דוקטורט)

התכנית תהיה פתוחה לכל תחומי הדעת ותעודד קליטה של החוקרים הצעירים המבטיחים ביותר מחו"ל (לאחר מינימום שנתיים של פוסט-דוקטורט), ע"י מתן מענקי מחקר וציוד נדיבים במיוחד: מענק מחקר שנתי של עד 800,000 ₪ בשנה למשך חמש שנים, ואפשרות למענק ציוד חד-פעמי בגובה של עד 1.33 מלש"ח. התכנית תפעל למשך ארבעה מחזורים (תשפ"ו-תשפ"ט) אשר במסגרתם יקלטו כ-15-20 חוקרים במחזור. הזוכים ייבחרו ע"י הקרן הלאומית למדע באמצעות תהליכי הערכה המתבססים על מצוינות אקדמית מתוך תקווה לטפח באופן זה את הדור הבא של מנהיגים מדעיים ואקדמיים החיוניים לשגשוגה של האקדמיה הישראלית ושל המדינה. מימוש הזכייה יהיה מוגבל לחוקר ראשי (PI) שזה עתה נקלט או שעתיד להיקלט למסלול קביעות באוניברסיטת מחקר מתוקצבת ע"י ות"ת בשנה העוקבת לזכייה.

2. תכנית "אור" (אופק רחוק, Outstanding Researcher-OR) לתמיכה בחוקרים בכירים מצטיינים מחו"ל

התכנית תהיה פתוחה לכל תחומי הדעת ותעודד קליטה של חוקרים מצטיינים מבוססים מחו"ל ע"י מתן מענקי מחקר נדיבים במיוחד, לתקופת זמן ארוכה יחסית, לטובת הוצאה לפועל של פרויקטים שאפתניים במיוחד, וקידום מחקר אקדמי יוצא דופן ותגליות פורצות דרך בשלל תחומים. התכנית תפעל למשך ארבעה מחזורים (תשפ"ו-תשפ"ט) אשר במסגרתם יקלטו כ-8-10 חוקרים במחזור, אשר ייבחרו ע"י הקרן הלאומית למדע באמצעות תהליכי הערכה המתבססים על מצוינות אקדמית. הזוכים יקבלו מענקי מחקר בהיקף מימון רחב: בין 1.5 מלש"ח בשנה במדעים הניסויים, ל-750 אלש"ח בשנה במדעים העיוניים, לתקופה של 7 שנים. מימוש הזכייה יהיה מוגבל לחוקר ראשי (PI) שזה עתה נקלט או שעתיד להיקלט באוניברסיטת מחקר מתוקצבת ע"י ות"ת בשנה העוקבת לזכייה.

תקציב ומקורות מימון

שתי התכניות לעיל יכללו 4 מחזורי פעילות בשנים תשפ"ו-תשפ"ט. בהינתן תנאי התמיכה המפורטים מעלה, מסגרת התקציב לארבעת המחזורים הראשונים עומדת על  320 מיליון ₪ לתכנית "בראשית" ועל 294 מיליון ₪ לתכנית "אור" (סה"כ 614 מיליון ₪).

להלן טבלה ובה פירוט מסגרת תקציב התכניות כפונקציה של מספר המענקים (מיליוני ₪)

בהתאם לסיכום העקרוני עם אגף תקציבים במשרד האוצר, 15% מתוך מסגרת העלויות שלעיל, קרי 92.1 מיליון ₪, ימומנו מהסטה ממקורות מהתכנית הרב-שנתית. יתרת התכנית, בגובה 521.9 מיליון ₪, תמומן באמצעות תקציב תוספת שיתקבל ממשרד האוצר למטרה זו. ומוצע כי המימון המוחל על ות"ת יתבצע מהסטה מהתכניות הבאות שתוכננו לתר"ש לשנים תשפ"ג-תשפ"ח:

שם הסעיף סכום להסטה (מיליוני ₪) הערות
עידוד להעסקה בחוזה "כוכבים" 52.5 בהסכם השכר לסגל הבכיר קיימת אפשרות להעסקת סגל בתנאי שכר מיטיבים, כך שניתן להסיט את התקציב ששוריין לעידוד העסקת "כוכבים" בסעיף זה.
הגדלת השיפוי לאוניברסיטת אריאל בגין הדרתה מתכניות בינלאומיות 24.0 הפיצוי למוסד מצד ות"ת יישאר בגובה 6 מלש"ח בשנה ולא יגדל לאור העובדה שהמוסד יקבל פיצוי תוספתי ממשרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה, ועל כן ניתן להסיט את הסכום ששוריין להגדלת הפיצוי.
דמי חבר למצפה האירופי הדרומי (ESO) 15.6 הצטרפות מדינת ישראל לתשתית תלויה במשאבים תוספתיים מפורום תל"מ, ומתעכבת בשלב זה, ועל כן מוצע להסיט חלק מהתקציב ששוריין.
סה"כ 92.1  

יישום התכנית מותנה בסיכום תקציבי כתוב מול משרד האוצר.