12/06/19

תוכנית ות"ת להמשך עידוד התייעלות אנרגטית

בישיבתה ביום 12.6.2019 דנה ות"ת בהמשך התכנית לעידוד התייעלות אנרגטית במוסדות האקדמיים המתוקצבים על-ידה והיא מחליטה כדלקמן:
1. המשך התכנית לעידוד המוסדות להתייעלות אנרגטית תתמקד בפרויקטים הבאים: החלפת יחידת קירור/חימום מרכזית, החלפת יחידת קירור מרכזית במזגנים מפוצלים/מתועלים, החלפת יחידת קירור במערכות VRF, שדרוג מערכות תאורה, התקנת מערכת ניהול אנרגיה, שילוב מע' תרמו סולריות, מאווררי תקרה והחלפת מנועים.
2. לשם ביצוע התכנית תפנה ות"ת, בשיתוף משרד האנרגיה, בקול קורא למוסדות המתוקצבים על ידה בפניה להגשת הצעות לפרויקטים להתייעלות אנרגטית במוסדות בהתאם לתנאים ולקריטריונים שיקבעו בקול הקורא המצורף להחלטה זו כחלק בלתי נפרד ממנה.

3. תנאי סף כלליים להגשת הצעות לקול הקורא:

טכנולוגיה לשימור אנרגיה דרישות ליעילות אנרגטית ועמידה בתקנות ותקנים
החלפת יחידת קירור2 מרכזית ביחידת קירור מים המופעלות בעיבוי אוויר/מים יחידת קירור ישנה:

  1. יחידת קירור מרכזית הפועלת באופן מלא.
  2. שנת ייצור של היחידה הישנה תהיה 2008 או שנת ייצור מוקדמת יותר.
  3. יחידת הקירור הישנה תטופל בהתאם להנחיות משרד האנרגיה

יחידות קירור חדשות:
1. על היחידה החדשה לעמוד בערכי המינימום שבתקנות מקורות אנרגיה  (יעילות אנרגטית מזערית ליחידת קירור מים חדשה), התשע"ג- 2013.
לצפייה בתקנות לחץ כאן.

יודגש כי כל מתקן חשמל יותקן בהתאם לחוק החשמל ותקנותיו.

החלפת יחידת קירור מרכזית
במזגנים מפוצלים/ מתועלים
יחידת קירור ישנה:

1. יחידת קירור מרכזית הפועלת באופן מלא.
2. שנת ייצור של היחידה הישנה תהיה 2008 או שנה מוקדמת יותר.
3. יחידת הקירור הישנה תטופל בהתאם להנחיות משרד האנרגיה
המזגנים החדשים:
כל מתקן חשמל יותקן בהתאם לחוק החשמל תשי"ד-1954 (להלן: "חוק החשמל") והתקנות שהותקנו מכוחו.

המזגנים המפוצלים:
יהיו בדירוגA , לפי הדירוג שבתקנות מקורות אנרגיה (יעילות אנרגטית,
סימון אנרגטי ודירוג אנרגטי במזגנים), תשס"ה-2004, בעת הגשת ההצעה
לקול קורא.
המזגנים המתועלים:
יהיו בדירוגA , B או C לפי הדירוג שבתקנות מקורות אנרגיה (יעילות אנרגטית, סימון אנרגטי ודירוג אנרגטי במזגנים), תשס"ה-2004, בעת הגשת ההצעה לקול קורא.

 

טכנולוגיה לשימור אנרגיה דרישות ליעילות אנרגטית ועמידה בתקנות ותקנים
החלפת יחידת קירור מרכזית במערכות VRF 1. יחידת קירור ישנה:
2. יחידת קירור מרכזית הפועלת באופן מלא.
3. שנת ייצור של היחידה הישנה תהיה 2008 או שנת ייצור מוקדמת יותר.
יחידת הקירור הישנה תטופל בהתאם להנחיות משרד האנרגיה
מערכות VRF:
1. המערכות יהיו בעלות יעילות אנרגטית COP בקירור שווה או גדולה
מ-3.5.
2. יודגש כי כל מתקן חשמל יתקן בהתאם לחוק החשמל והתקנות
שהותקנו מכוחו.

 

שדרוג מערכות תאורה תאורת פנים:
1. החלפת לתאורת LED בהתאם לתקנים
2. החלפת תאורת תקרה קיימת לנורות T5 עם משנקים
אלקטרוניים ורפלקטורים, בעלות הספק קטן יותר, מאושרים ע"י מעבדה.
3. שילוב רגשי נוכחות (סנסורים).
4. יודגש כי כל מתקן חשמל יתקן בהתאם לחוק החשמל ותקנותיו.
תאורת חוץ:
1. החלפת גופי תאורה בגופי תאורה חדשים ויעילים יותר.
2. כל מתקן חשמל יתקן בהתאם לחוק החשמל והתקנות שהותקנו מכוחו.
3. כל מתקן יבנה או יותקן בהתאם לתקנים הרלוונטים.
התקנת מערכת ניהול אנרגיה
מרכזית שתשלוט לפחות על
שתי מערכות עיקריות של
צרכן האנרגיה
שילוב מערכות שמש (אנרגיה
תרמו סולארית) ו/או משאבות
חום לחימום מים
מקדם יעילות אנרגטית cop של משאבת החום לא יקטן מ – 3.5<cop.
מאווררי תקרה

 

מנועים, החלפת ישן בחדש
ו/או עם מערכת לויסות
מהירות
מנועים ישנים בהספק של מעל 50 קילוואט
מעבר למנועים IE3 ומעלה
מנועים ישנים יטופלו בהתאם להנחיות משרד האנרגיה
יודגש כי כל מתקן חשמל יתקן בהתאם לחוק החשמל ותקנותיו.

 

א. המוסד הינו מוסד להשכלה גבוהה המתוקצב ע"י ות"ת.
ב. פרויקט ההתייעלות מיועד לביצוע במבנים/תשתיות בהם מתקיימת פעילות אקדמית של המוסד, בכפוף להחלטת ות"ת מיום 13.3.2019.
ג. המוסד נדרש להציג ממונה אנרגיה מוסמך, שיאושר על-ידי משרד האנרגיה עד לתאריך 1.9.19

4. דרישות מינימום מקצועיות לפרויקטים:
א. היקף החיסכון המינימאלי של כל הצעה/ פרויקט לא יפחת מ-50,000 קוט"ש לשנה.
ב. תקופת ההחזר של הפרויקט (לפני שיקלול המענק) לא תפחת מ-12 חודשים ולא תעלה על 10 שנים לפי החישוב המופיע בסעיף 5.6.1.
ג. על כל מציע לצרף אישור מהנדס או יועץ מטעמו בדבר הפרויקט, פרטיו ונתוניו.
ד. על כל אחת מהטכנולוגיות המופיעות בטבלה נדרש לעמוד בדרישות, כמפורט בטבלה להלן:

5. לאור מורכבות הפרויקט ולבחינת ושיפוט הפרויקטים בקול קורא תוקם ועדה מקצועית משותפת של ות"ת יחד עם משרד האנרגיה.

6. לטובת הקול קורא יעמוד סך של 3 מיליון ₪ כאשר מקורות המימון יהיו 50% ות"ת ו-50% משרד האנרגיה. חלקו של משרד האנרגיה יועבר לתקציב הכללי של ות"ת בהתאם לנהוג בהעברה תקציבית של בין משרדים. מבחינת החלק של ות"ת יוקצה סך של 1.5 מיליון ₪ מתוך הרזרבה הכללית של תקציב ות"ת.

7. התקציב יוקצה למוסדות במסגרת קול קורא ובהתאם לעקרונות המפורטים להלן:
1) כל מוסד יידרש להגיש בקשה מסודרת הכוללת תיאור מלא של הפרויקט המוצע, פירוט לגבי לוחות זמנים לביצוע הפרויקט, יעדי החיסכון באנרגיה של הפרויקט וכן תקופת החזר הפרויקט.
2) כל פרויקט ייבחן בפני עצמו וידורג לפי הפרמטר הבא:
היחס בין חיסכון השנתי בקוט"ש בפרויקט לבין המענק המבוקש בש"ח. ההצעה בה הפרמטר 1 הינו הגבוהה ביותר תקבל 100 נקודות וכל ההצעות ידורגו ביחס אליה, בהתאם לנוסחה להלן:

      
                            

3) היקף התמיכה בפרויקט בודד לא יעלה על 200 אלף ₪ והמענק המרבי למוסד יהיה מקסימום 500 אלש"ח זאת עקב מגבלת התקציב ועל מנת לעודד מספר רב של מוסדות לקדם התייעלות אנרגטית במוסד.
4) במקרה בו סכום ההשתתפות הכולל בגין ההצעות נמוך מסך התקציב שנקבע, ייקבעו הזוכים ללא דירוג. אחרת, תדורגנה ההצעות לפרויקטים בסדר עדיפות יורד ותינתן תמיכה תקציבית בהתאם לתקציב הכללי עבור הפרויקט ובכפוף למגבלת התקציב למוסד כמפורט בהיקף התמיכה מטה.
5) במידה והתקציב להתייעלות אנרגטית יגדל ות"ת שומרת לעצמה את הזכות להקצות למוסדות נתח תקציבי בהתאם לדירוג שיקבע בקול הקורא הנוכחי.

יו"ר ות"ת מוסמכת לאשר את פרסום הקול הקורא, בהתאם לעקרונות הנ"ל, וכן תוכל לאשר שינויים ועדכונים בקול הקורא, שאינם חורגים מהעקרונות הכלליים כפי שפורטו בהחלטה זו.

ות"ת מסמיכה את יו"ר ות"ת לבחון את המלצות הגורמים המקצועיים ולאשר את דירוג הפרויקטים.


 2 בכל מקום בו רשום יחידת קירור הכוונה גם ליחידת חימום, בהתאם לנסיבות העניין.