07/12/22

תוספת תקציב ממשרד לשוויון חברתי לטובת הגדלת היקף מלגות אירתיקא לשנה"ל תשפ"ג

לאור הצורך להגדיל את שיעור הסטודנטים הערבים אשר זכאים למלגת אירתקא, לאור החלטת הממשלה 550 ולאור ההחלטה מיום ה-17.11.2022 של הועדה המתמדת (שהוקמה  במסגרת החלטה 550) על הסטה תקציבית בסך 4 מיליוני ₪ לטובת מלגות לסטודנטים ערבים וסכום נוסף של 2.5 מיליוני ₪ הצפויים להגיע מהמשרד לשוויון חברתי עבור מלגות כאמור, מחליטה ות"ת, בכפוף לקבלת המשאבים בפועל,  ובהתאם להחלטתה מיום  6.4.2022, להגדיל את מספר המלגות החדשות במערך אירתיקא ב 200 מלגות נוספות ( מ-850 ל-1,050 ) עבור מחזור תשפ"ג בלבד, כך שסך המלגות החדשות שיוענקו בשנת הלימודים תשפ"ג יעמוד על 1,050 מלגאים בשנה א' .

לאור העדר הצורך הלאומי במקצועות המסווגים ברמה ד', מחליטה ות"ת להוסיף תנאי סף לקבלת המלגה לפיו סטודנטים חדשים הלומדים מקצועות המסווגים כרמה ד' לא יהיו זכאים למלגת אירתקא.