15/03/23

תכנית העתודה "מובילים באקדמיה" – סיום המיזם המשותף והפעלת התכנית באופן מלא על ידי ות"ת

בהמשך להחלטות ות"ת ומל"ג מיום 30.1.2018 ומיום 6.2.2018 (בהתאמה) במסגרתן אושרה תכנית העתודה - 'מובילים באקדמיה' ובהמשך להחלטת ות"ת מיום 4.7.2018 במסגרתה אושר התקנון והרכב ועדת ההיגוי של תכנית העתודה, ולאור הצלחת התכנית מחד וסיום המיזם המשותף עם שותפויות רוטשילד מאידך, מחליטה ות"ת בישיבתה ביום 15.3.2023 כדלקמן:

1. לאשר מסגרת תקציבית למימון מלא של התכנית (לרבות רשת העמיתים) בסך של 3.7 מיליוני ₪, עבור חמישה מחזורים נוספים (תשפ"ד-תשפ"ח) ותמיכה ברשת עמיתים ולצאת בהליך תחרותי לבחירת ספק למתן שירותי הכשרה, ביצוע ותפעול לתכנית.

2. ככל שיעלה הצורך לתמיכה נוספת עבור רשת העמיתים, בכפוף לבחינה של אגף התקצוב, יעשה שימוש ביתרות תקציב ממחזורים קודמים בתכנית.

3.לעדכן את הרכב ועדת ההיגוי של מובילים באקדמיה, כלהלן:

  • יו"ר ות"ת- יו"ר הוועדה (פרופ' יוסי מקורי)
  • סגנית יו"ר מל"ג (פרופ' עידית תשובה)
  • חברת מל"ג (פרופ' איריס שגריר)
  • חברת ות"ת (פרופ' שוש שהרבני)
  • נציג ציבור (מר איציק דבש)
  • נציג.ת האוניברסיטאות המתוקצבות ע"י ות"ת
  • נציג.ת המכללות המתוקצבות ע"י ות"ת