21/09/22

תכנית לתמיכה באוניברסיטאות המחקר המתוקצבות ע"י ות"ת לעידוד הקמה והפעלה של מעבדה חדשנית בשיתוף המכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס (MIT)

לאור החלטת ממשלה 625, שעניינה "אימוץ המלצות הצוות הבין-משרדי לאור העתקת מחנות צה"ל לנגב", בישיבתה ביום 21.9.2022, מחליטה ות"ת על אישור תכנית לעידוד הקמה והפעלה של מעבדה חדשנית לבחינה וקידום של סוגיות מרחביות, אזוריות ועירוניות באמצעות כלים טכנולוגיים מתקדמים ובשיתוף הציבור, אשר תפעל ברובע החדשנות בבאר שבע בשיתוף פעולה בין מוסדות להשכלה גבוהה, המכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס MIT)) והיחידות הטכנולוגיות במרחב הנגב, ואשר תופעל ע"י אוניברסיטת מחקר מתוקצבת עליה יסכימו כל אוניברסיטאות המחקר המתוקצבות. במידה ואוניברסיטאות המחקר המתוקצבות לא תגענה להסכמה ביניהן בנושא זה, יתבצע הליך תחרותי לבחירת אוניברסיטת המחקר המתוקצבת אשר תקים ותפעיל את המעבדה וזאת באמצעות הקול הקורא המצורף להחלטה זו כחלק בלתי נפרד ממנה.

החלטה זו כפופה לחתימת הסכם תקציבי בין ות"ת לבין כל השותפים המממנים דהיינו: משרד האוצר, המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, משרד הפנים, מנהל התכנון, משרד האנרגיה, המשרד להגנת הסביבה, משרד הבינוי והשיכון,  ומשרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה (להלן "השותפים המממנים"), ובצירוף מתווה העברות בין-גגות בפריסה שנתית. מלוא התמיכה להפעלת המעבדה תועבר לות"ת ע"י השותפים המממנים והיא תעבירה לידי האוניברסיטה/אות הזוכה/ות, כתנאי לביצוע החלטה זו.

   תפקידי המעבדה

1. המעבדה תפעל בשיתוף MIT. ספציפית, שיתוף הפעולה יתבצע אל מול ה-City Science Group - קבוצת מחקר מובילה הפועלת בתוך ה-Media Lab במכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס והיא תפעל באופן עצמאי מבחינה אקדמית, מחקרית וניהולית, לרבות פרסומים, תקציב, ניהול וקבלת החלטות.

2. בהתאם להחלטת הממשלה 625, תפעל המעבדה ל״בחינה וקידום של סוגיות מרחביות, אזוריות ועירוניות באמצעות כלים טכנולוגיים מתקדמים ובשיתוף הציבור״. בתוך כך, המעבדה תפעל לייצר גוף ידע חדשני, הנשען על מחקר יישומי מדיסציפלינות שונות ומגוונות (לרבות מדע הנתונים, תכנון, מדעי המחשב, עיצוב סביבה ומוצר, הנדסת מכונות, סביבה, חומרים ובניין, אדריכלות ומדעי החברה), ועוסק בהבנה, ניתוח, חיזוי, שיפור, וקידום הסביבה הבנויה בישראל.

3. במקביל לפעילות המחקרית, תפעל המעבדה לתרגום תוצרי המחקר לכלים אופרטיביים שניתן להטמיע בפרויקטים ובתהליכי קבלת החלטות במרחב הבנוי בישראל, תוך מתן מענה לסוגיות ולאתגרים מהותיים בהקשר הישראלי בכללותו, וכן לנושאים הנוגעים לאזור הדרום ול-global south. באופן פרטני, תפעל המעבדה לקידום מחקר וכלים בתחומי הקיימות העירונית, התמודדות עם שינוי אקלים, אנרגיה ותשתיות, עם דגש על התמודדות עם סוגיות אלו בדרום הישראלי והגלובלי. כמו כן, תפעל המעבדה לפיתוח מתודות מתקדמות והרחבת סל הכלים של המתכנן הישראלי, תוך שימוש ופיתוח כלים חדשניים בעולמות התחבורה, מדע-הנתונים, תשתיות, תכנון, אנרגיה ולקידום פתרונות שניתן להתחיל להטמיע בטווחי זמן קרובים, לרבות בניית הדגמות, אבות טיפוס, פיילוטים וניסויים בשטח, לצד חשיבה לטווח רחוק.

4. המעבדה תפעל לקדם שיתופי פעולה רב-שנתיים עם יזמי פרויקטים, כדוגמת רשויות מקומיות, משרדי ממשלה וחברות פרטיות, תוך בחינה מחקרית של החלטות תכנוניות.

5. המעבדה תשים דגש על הנגשת מידע ושיתוף ציבור, לא רק בתוצרי המחקר אלא בתהליכי המחקר עצמו, לרבות הנהגת מדיניות ״דלת פתוחה״ במעבדה. באופן זה תשמש המעבדה כמרכז חי לפעילות בנושאים עירוניים, לרבות מפגשי שיתוף ציבור, יזמות עירונית, תכנון וקהילה. לטובת מימוש תפקיד זה, תמוקם המעבדה ברובע החדשנות בעיר באר שבע (בהתאם להחלטת הממשלה), אך תיתן מענה לקהלים רבים ומגוונים בכל הארץ, לרבות חוקרים מכלל המוסדות להשכלה גבוהה, קובעי מדיניות, תושבים והקהל הרחב.

 מועצה מייעצת

את המעבדה תלווה ועדה מייעצת, שתורכב מנציגות מצומצמת של השותפים הממשלתיים המממנים לצד נציגים נוספים ממגוון גופים: רשויות מקומיות, חברות טכנולוגיות, אנשי אדריכלות ותכנון, ארגוני חברה אזרחית ופעילים מקומיים. המעבדה תוכל להתייעץ עם הוועדה המייעצת באופן שוטף, בסוגיות מאקרו, בחינת אפשרויות מימון, שיתופי פעולה רלוונטיים והזדמנויות יישום בשטח לרבות המלצה על סוגיות שנמצאות על סדר היום. יודגש כי למעוצה המדעית המייעצת סמכות המלצה בלבד ולמעבדה יהיה החופש האקדמי, המנהלי והמחקרי לנהל את ענייניה בעצמה, המחקרים יבוצעו בה תוך חופש פעולה מחקרי ואקדמי מלא, וזכויות הקניין של המחקר יימצאו בידי המוסדות להשכלה גבוהה השותפים למחקר.

התחייבויות המוסד/ות שייבחרו להקמה ולהפעלה של המעבדה

1. גיבוש מתווה הפעולה של המעבדה, בהתאם לתפקידי המעבדה המתוארים לעיל, וחתימה על הסכם שיתוף פעולה עם MIT בכל הקשור לפיתוח והפעלת המעבדה. ההסכם יכלול התייחסות להיבטים הבאים: מיקום המעבדה, ציוד ותשתיות נדרשות, מבנה ארגוני, ממשקים חיצוניים ושיתופי פעולה וקניין רוחני של התוצרים.

2. העמדה ותחזוקה של מרחב עבודה עבור המעבדה וציוד נדרש לתפעולה השוטף, לרבות ביצוע רכש של ציוד קבוע ומתכלה, ציוד מחשוב (חומרה ותוכנה), בהתאם לצרכי המעבדה ולהסכם שייחתם מול MIT, כל זאת במסגרת התקציב הממשלתי שיוקצה לטובת הדבר.

3. מינוי ראש מעבדה, בשיתוף עם MIT. ראש המעבדה יהיה מנהל במשרה מלאה שהינו בעל ידע וניסיון בתחומי התכנון ו/או הגאוגרפיה ו/או העיצוב ו/או הטכנולוגיה, ובעל היכרות עם המגמות המתקדמות ביותר בתחום, עם העולם האקדמי, המחקר והפיתוח והעולם היזמי. בבחירת ראש המעבדה יילקחו בחשבון: ניסיון מוכח בעריכת וניהול מחקר אקדמי בתחומי הליבה של המעבדה; ניסיון בניהול קשרים חוץ אקדמיים, לרבות עם רשויות, חברות, תאגידים ומלכ"רים; ניסיון בניהול וגיוס תקציבי מו''פ מתוך ומחוץ לתחומי האקדמיה; ניסיון בניהול בארגון חוץ אוניברסיטאי, לרבות בחברות הזנק, תעשיה, מדע וטכנולוגיה.

4. ראש המעבדה ישמש כאיש הקשר עם MIT באופן שוטף, ובהתאם לפרטי החוזה שייחתם בין הצדדים.

5. ראש המעבדה ימנה צוות לתפעול המעבדה. הצוות ידאג לארגון הסדנאות, התצוגות והביקורים ולאיושה במשך כל שעות היום.

6. ראש המעבדה יהיה אחראי על ניהול כל היבטי התקציב של המעבדה, לרבות התקציב הממשלתי המיועד לפרויקט, ומתן דיווח דו-שנתי לצוות בין-משרדי הכולל את נציגי כלל המשרדים הממשלתיים המממנים ונציג ות"ת/מל"ג. הדו"ח יכלול פירוט אודות פעילות המעבדה, ובכלל זאת ההתנהלות התקציבית והמחקרית, הוצאות על כוח אדם, ציוד, תוכנה, שיתוף ציבור, סדנאות, כנסים וכו'.

7. המוסד המפעיל יציג לות"ת תכנית לפעילות ארוכת טווח של המעבדה, לרבות מקורות תקציביים לאחר מיצוי התמיכה הממשלתית, כתנאי להשתתפות בתוכנית.

קניין רוחני

סוגיות קניין רוחני ייבחנו בהתאם לנהוג במוסדות להשכלה גבוהה בישראל. בכל מקרה זכויות הקניין של המחקר יימצאו בידי המוסדות להשכלה גבוהה השותפים למחקר, ולא תינתן זכות קניין רוחני למשרד ממשלתי.

תקציב התמיכה

בהתאם לסעיף 12 בהחלטת הממשלה 625, לטובת הקמת המעבדה והפעלתה יוקצו ע"י השותפים המממנים סך של 7.25 מלש"ח על פי החלוקה הבאה:

יובהר, כי התקציב יועבר במלואו ע"י ות"ת לגוף שיבחר, וזאת רק לאחר קבלת הכספים מאת השותפים המממנים, ובכפוף לעמידת הגוף שיבחר בהתניות ובאבני הדרך שיוגדרו בהמשך. כמו כן, ות"ת לא תהיה אחראית לכספי הגופים המממנים שלא התקבלו בות"ת.

בנוסף יצוין, כי מעבר לתמיכת השתתפות הממשלה במיזם יידרש הגוף המפעיל שיבחר להשקיע במיזם סכומים נוספים ממקורותיו. סכומים אלה יפורטו בתוכנית האסטרטגית שתועבר ע"י גוף זה.

התקציב יועבר לגוף שיבחר באופן הבא:

  • מקדמה בסך 50% מהתקציב תועבר עם חתימת ההסכם מול MIT ובכפוף להגשת ואישור תוכנית עבודה, כולל פירוט תקציבי ומדדי הצלחה, לשלוש השנים הראשונות של תוכנית ות"ת, לוועדת השיפוט / מעקב.
  • יתרת התקציב תועבר בהתאם לעמידה במדדי הצלחה שאושרו ולביצוע בפועל.

אופן ההגשה

על המוסד להגיש נייר עמדה של עד עשרה עמודים, שמציג את חזון המעבדה ותכנית אסטרטגית לפעילותה, כולל מטרות ויעדים ישימים ואומדן תקציבי לטווחי זמן של שלוש ושל חמש שנים, ובכלל זאת ציון מקורות מימון אפשריים ומודל פעולה לאחר תום תקופת תוכנית ות"ת. יש לציין בנייר העמדה את התרומה הצפויה מפעילות המעבדה לשיפור המרחב הישראלי בהלימה ליעדי המעבדה, סוגיות מרכזיות בהן מוצע לעסוק, שיתופי פעולה מתוכננים (מקומיים ובינלאומיים), והתשתיות שיועמדו לצורך הקמת ותפעול המעבדה. נייר העמדה יוגש עד לתאריך 1.12.2022 לידי אגף אסטרטגיה ובין לאומיות בות"ת, וייבחן על ידי הצוות המקצועי בות"ת/מל"ג והצוות המקצועי במנהל התכנון, האמונים על יישום ההחלטה.

כאמור לעיל, במקרה שלא תהיה הסכמה בין אוניברסיטאות המחקר המתוקצבות לגבי האוניברסיטה/ות המתוקצבות שיפעיל/ו את המעבדה עד לתאריך 28.10.2022 תצא ות"ת בקול הקורא המצ"ב להחלטה למוסדות האקדמיים המתוקצבים על ידי ות"ת להציע הצעות להפעלת המעבדה ותמונה ועדת שיפוט ייעודית בהתאם.